Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Dokumenty i wnioski

Nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych - <strong>niepełnoletni</strong>
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. wniosek o przyjęcie niepełnoletniego słuchacza do szkoły dla dorosłych
 3. metryka/skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 4. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (sześcioletniej),
 5. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 6. fotografie (2 szt.),
 7. w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów, klas (świadectwa klasyfikacji końcoworocznej niższych klas, semestrów lub indeks),
 8. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 9. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą).
*Zgodnie z art. 141 ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
Nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych - <strong>pełnoletni</strong>
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. dowód osobisty (do wglądu),
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej sześcioletniej,
 4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 5. w przypadku osób kształcących się w szkole podstawowej starego typu (ośmioklasowej) – oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej lub siódmej,
 6. fotografie (2 szt.),
 7. w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów, klas (świadectwa klasyfikacji końcoworocznej niższych klas, semestrów lub indeks),
 8. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).
* Zgodnie z art. 141 ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - niepełnoletni
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. wniosek o przyjęcie niepełnoletniego słuchacza do szkoły dla dorosłych
 3. metryka/skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 4. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej lub 8-letniej szkoły podstawowej starego typu,
 5. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/OKE,
 6. fotografie (2 szt.),
 7. w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów, klas (świadectwa klasyfikacji końcoworocznej niższych klas, semestrów lub indeks),
 8. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 9. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą).
* Zgodnie z art. 20k ust. 2 pkt.1 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.
Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - pełnoletni
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. dowód osobisty (do wglądu),
 3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej lub 8-letniej szkoły podstawowej starego typu,
 4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/OKE,
 5. fotografie (2 szt.),
 6. w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów, klas (świadectwa klasyfikacji końcoworocznej niższych klas, semestrów lub indeks),
 7. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).
* Zgodnie z art. 20k ust. 2 pkt.2 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt. 2.
Nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. dowód osobisty (do wglądu),
 3. oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 4. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 5. fotografie (2 szt.),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie*,
 7. dokumenty dodatkowe[*] (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).

* W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt. 2.

Nabór do Szkoły Policealnej
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. dowód osobisty (do wglądu),
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. fotografie (2 szt.),
 5. w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów, klas (świadectwa klasyfikacji końcoworocznej niższych klas, semestrów lub indeks),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,
 7. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).
* W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt. 2.
Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
2. dowód osobisty (do wglądu),
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
4. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).

* Zgodnie z art. 20r ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt. 2.
Nabór na kursy zawodowe w formach pozaszkolnych - pełnoletni
 1. wniosek o przyjęcie na kurs (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. dowód osobisty (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (jeśli wg programu kursu jest wymagane),
 4. dokumenty dodatkowe* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).
* Zgodnie z art. 20q ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt. 2.