Częste pytania

Czy są ograniczenia wiekowe do nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego?

Nie. Każda pełnoletnia osoba może kształcić się w Centrum w dowolnym typie szkoły i we wszystkich trybach. Na pewno nie ma dolnej granicy wiekowej. Uczą się u nas osiemnastolatki, czterdziestolatki i starsi.
Jedyne ograniczenie, jakie narzuca MEN, dotyczy najniższego wieku osób przyjmowanych do CKU.
Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat.
Do gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy – 15 lat.

Czy mogę się przenieść z innej szkoły?

Tak, możesz się przenieść i uczyć u nas w wybranej szkole dla dorosłych– w tym przypadku skieruj swe kroki do sekretariatu i wybierz typ szkoły.
Jeżeli masz zaliczony przynajmniej 1 semestr nauki, to możesz być przyjęty na 2. Jeśli masz zaliczoną 1 klasę, możesz rozpocząć u nas naukę w drugiej, itd. Pamiętaj, że w Centrum klasyfikacja jest semestralna, więc możesz rozpocząć naukę w trakcie trwania roku szkolnego, np. w lutym.

Czy kandydat zdaje jakieś egzaminy wstępne, a jeżeli tak, to jakie?

Nie. Przyjęcie do szkoły odbywa się za zgodą Komisji Rekrutacyjnej na podstawie analizy przedstawionych dokumentów.

Nie zdałem matury z jednego przedmiotu. Czy mogę brać udział w rekrutacji do szkoły policealnej?

Tak. W szkole policealnej może kształcić się każda osoba, która uzyskała średnie wykształcenie, niezależnie od tego czy zdała maturę, czy nie.

Czy mogę złożyć dokumenty np. na dwa kierunki/specjalności?

Tak, jest to możliwe. Słuchacz gimnazjum, liceum lub szkoły policealnej może jednocześnie uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto każdy może przystąpić do dowolnej ilości kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kandydat składa wówczas odrębne komplety dokumentów na każdy kierunek kształcenia.

Czy możliwe jest przeniesienie się ze szkoły zaocznej do stacjonarnej i odwrotnie?

Tak, istnieje możliwość zmiany formy kształcenia. Wszystko jest uzależnione od tego czy istnieją „równoległe” semestry w szkole stacjonarnej i zaocznej, np. 2 LZ(zaoczny) i 2 LS (stacjonarny).

Jaka jest różnica między szkołą stacjonarną a zaoczną?

Zajęcia w szkole stacjonarnej odbywają się od środy do piątku, od 8.00 do godziny 15.10.
Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się od piątku do niedzieli, średnio co dwa tygodnie (jest to uzależnione od danego kierunku) i mają charakter konsultacji.
Wszystkie szkoły w CKU w Koszalinie są bezpłatne.

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?

Dokumenty należy składać osobiście, chociażby dlatego, że pracownik sekretariatu poświadcza zgodność danych osobowych, kserokopię dowodu osobistego.
Dopuszczalną formą złożenia dokumentów jest ich złożenie przez osobę trzecią. Wymaga się wtedy pełnomocnictwa dla osoby składającej dokumenty w imieniu kandydata. Powinno ono zawierać imiona i nazwisko, numer dowodu osobistego, którym legitymuje się pełnomocnik (pełnomocnik musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).
Przy składaniu dokumentów przez osobę trzecią należy pamiętać, by w formularzu rejestracyjnym wypełnione były wszystkie wymagane pola i podpisane przez kandydata oświadczenia i zobowiązania, dwie fotografie, wszystkie dokumenty, wymagane przy przyjęciu.
Dokumenty można też wysłać pocztą na adres: ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin, z dopiskiem: „Dla Komisji Rekrutacyjnej” i z adresem zwrotnym lub e-mail, w razie wątpliwości.
Uwaga! W imieniu kandydatów niepełnoletnich dokumenty składają rodzice bądź opiekunowie prawni.

W czasie kiedy jest termin składania dokumentów jestem na urlopie/za granicą/na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty w terminie późniejszym?

Nie. Kandydat, zgodnie z zasadami rekrutacji – potwierdza chęć nauki poprzez złożenie dokumentów w terminie określonym kalendarium rekrutacji. Jeśli dokumenty nie zostaną złożone w określonym terminie, oznacza to rezygnację z nauki, a tym samym zwalnia miejsce innym kandydatom w kolejnym etapie rekrutacji. Biorąc udział w rekrutacji i wiedząc o tym, że nie będzie można złożyć dokumentów osobiście, można wcześniej się przygotować i skorzystać z pomocy poczty, kuriera czy innej osoby.

Do kiedy mogę złożyć dokumenty?

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do końca września, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr jesienny, a do końca lutego, w przypadku rekrutacji na semestr wiosenny.

Kto powinien poświadczyć kopię dokumentu tożsamości oraz innych dokumentów, np. świadectwa?

Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów tylko po okazaniu oryginału.
Można tego dokonać również w dowolnym urzędzie. Osoba poświadczająca zgodność z oryginałem powinna posiadać pieczątkę imienną oraz pieczęć instytucji (urzędu).
Kopie można składać jedynie w fazie wstępnej rekrutacji. Później i tak będą potrzebne oryginały.
Wyjątek stanowią przypadki, gdy kandydat zgubił dokument i wystąpił o wydanie duplikatu. Takie dokumenty są honorowane, pod warunkiem, że zostały potwierdzone.

Skąd mogę wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie wymagane jest przy przyjęciu do Szkoły Policealnej dla Dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Każdy kandydat składający wniosek o przyjęcie do Centrum otrzyma w sekretariacie szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy, z którym następnie zgłasza się do odpowiedniego lekarza. Informacje, gdzie można otrzymać zaświadczenie, uzyskasz w sekretariacie Centrum.