Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Dnia 31 sierpnia 2018 r. od godziny 13:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do najbliższej sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą na adres:
OKE Poznań
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Komplet dokumentów musi zawierać:

  • czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
  • kserokopię dowodu osobistego.

Następnie OKE instruuje zdającego o podjętych decyzjach w sprawie egzaminu.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Termin złożenia deklaracji do sesji styczeń-luty 2019 r. mija 9 września 2018 r.

Natomiast słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej mogą składają uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) lub u Kierownika Szkolenia Praktycznego do 9 września 2018 r.