Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Wykaz kwalifikacji prowadzonych w CKU Koszalin

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

To propozycja dla osób chcących:

  • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
  • uzupełnić wiedzę zawodową,
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo.

 

↓ Sprawdź ↓MechanikaFoto Informatyka ReklamaZdrowie UrodaEkonomia AdministracjaBHP Budownictwo ArchitekturaTransport Spedycja Turystyka

Chcesz w kilka miesięcy zdobyć nowe kwalifikacje?

Zapoznaj się z naszą ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

  Sprawdź dziedzinę, która cię interesuje!

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 

Kandydaci

  • absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
  • studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
  • osoby, które przerwały naukę zawodu,
  • osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
  • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
  • osoby małoletnie (w uzasadnionych przypadkach).

Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat!

Co warto wiedzieć o KKZ?

Zawód bądź konkretne kwalifikacje można zdobyć na poziomie ZSZ lub Technikum, w zależności od posiadanego przez kandydata wykształcenia ogólnego (zasadniczego lub średniego) albo uzyskać uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności na stanowisku pracy (w przypadku kandydatów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym).

UWAGA! Słuchacze kursów mogą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w LO dla Dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.

Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych – odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala np. wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Program kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględnia indywidualne ścieżki edukacji i kariery, tak by raz zdobyte przez słuchacza umiejętności nie były powielane. W związku z tym każdy zawód dzieli się na tzw. grupy efektów kształcenia:

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Oznacza to, że jeśli uczestnik zaliczył na jednym kursie przedmioty wspólne dla wszystkich zawodów, może być z nich zwolniony w przypadku uczestnictwa w innym kursie.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;
PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;
KPS – kompetencje personalne i społeczne;
OMZ – organizacja pracy małych zespołów (w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika).

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia
Obszar kształcenia to po prostu pokrewne zawody, np. w obszarze administracyjno-usługowym wyróżnia się m.in. zawody: technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy, sprzedawca i inne. Mają one wspólne kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który realizował efekty wspólne dla danej branży może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w tych zajęciach.

3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
(charakterystyczne tylko dla danego zawodu).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Taka struktura umożliwia szybsze przekwalifikowywanie się lub zdobywanie nowych uprawnień zawodowych. Ponieważ w obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Aby dowiedzieć się więcej

Kliknij na: Kwalifikacyjne kursy zawodowe – krok po kroku – informator.

Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS
godziny kwalifikacje
OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)
A.18 Prowadzenie sprzedaży 700 522301 Sprzedawca 200 PKZ(A.j)
700 522301 Technik handlowiec 330
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 750 343101 Fotograf 250 PKZ(A.l)
A.22 Prowadzenie działalności handlowej 320 522305 Technik handlowiec 200 OMZ
PKZ(A.j)
PKZ(A.m)
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 300 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych 300 OMZ
PKZ(A.l.)
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 430 333906 Technik organizacji reklamy 280 OMZ
PKZ(A.p)
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 640 333906 Technik organizacji reklamy 280 OMZ
PKZ(A.p)
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 640 333108 Technik spedytor 370 OMZ
PKZ(A.p)
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 340 333108 Technik spedytor 370 OMZ
PKZ(A.p)
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 429 333107 Technik logistyk 370 OMZ
PKZ(A.p)
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 310 333107 Technik logistyk 370 OMZ
PKZ(A.p)
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 640 333107 Technik organizacji reklamy 280 OMZ
PKZ(A.p)
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 250 331403 Technik ekonomista 370 OMZ
PKZ(A.m)
A.36 Prowadzenie rachunkowości 520 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(A.m)
520 431103 Technik rachunkowości 280
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 370 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych 300 OMZ
PKZ(A.i)
A.55 Drukowanie cyfrowe 300 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych 300 OMZ
PKZ(A.i)
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 550 431103 Technik rachunkowości 280 OMZ
PKZ(A.m)
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 910 334306 Technik administracji 280 OMZ
PKZ(A.m)
OBSZAR BUDOWLANY (B)
B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 340 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 350 PKZ(B.e)
340 311209 Technik urządzeń sanitarnych 380
B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 330 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 350 PKZ(B.e)
330 311209 Technik urządzeń sanitarnych 380
B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 300 311209 Technik urządzeń sanitarnych 380 OMZ
PKZ(B.e)
OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 330 742114 Monter mechatronik 600 PKZ(E.a) PKZ(M.a) PKZ(M.b)
330 311410 Technik mechatronik 650
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 300 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 170 311410 Technik mechatronik 650 OMZ
PKZ(E.a) PKZ(E.c) PKZ(M.a) PKZ(M.b)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 200 311410 Technik mechatronik 650 OMZ
PKZ(E.a) PKZ(E.c) PKZ(M.a) PKZ(M.b)
OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 650 311504 Technik mechanik 430 PKZ(M.a) PKZ(M.b.)
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 722307 Operator obrabiarek skrawających 400 PKZ(M.a) PKZ(M.b) PKZ(M.h)
650 311504 Technik mechanik 430
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 650 722204 Ślusarz 300 PKZ(M.a)
650 311504 Technik mechanik 430
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 311504 Technik mechanik 430 OMZ
PKZ(M.a) PKZ(M.b) PKZ(M.h)
OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 530 314202 Technik architektury krajobrazu 300 OMZ
PKZ(R.c) PKZ(R.l)
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 520 314202 Technik architektury krajobrazu 300 OMZ
PKZ(R.c) PKZ(R.l)
OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 330 422103 Technik obsługi turystycznej 370 OMZ
PKZ(T.g)
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 330 422103 Technik obsługi turystycznej 370 OMZ
PKZ(T.g)

Wykaz kwalifikacji prowadzonych w Centrum: