MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej

Słuchacz:

 1. posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 2. rozpoznaje warunki życia osoby starszej;
 3. ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby starszej;
 4. ocenia możliwości i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
 5. rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;
 6. rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska osoby starszej;
 7. organizuje środowisko mieszkaniowe z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa osoby starszej;
 8. opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
 9. planuje działania opiekuńczo-wspierające osobie starszej i dobiera metody, techniki i narzędzia do tych działań;
 10. prowadzi dokumentację pracy z osobą starszą.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej

Słuchacz:

 1. dba o jakość usług świadczonych, przestrzegając procedur medycznych i standardu opieki;
 2. rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby starszej;
 3. przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej;
 4. udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby starszej;
 5. wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby starszej;
 6. opiekuje się osobą starszą w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
 7. dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby starszej;
 8. pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 9. prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby starszej;
 10. przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych;
 11. wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;
 12. pomaga osobie starszej w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza;
 13. pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 14. organizuje osobie starszej korzystanie ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 15. pomaga osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 16. przygotowuje osobę starszą we współpracy z rodziną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
 17. podejmuje problematykę śmierci i godnego umierania w kontaktach z osobą starszą.

3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej

Słuchacz:

 1. inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia;
 2. pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych;
 3. wspiera i mobilizuje osobę starszą do aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniając jej potrzeby i możliwości psychofizyczne;
 4. organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;
 5. pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 6. wspiera osobę starszą w usprawnianiu psychofizycznym.

4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej

Słuchacz:

 1. pobudza wrażliwość osób z najbliższego otoczenia na potrzeby i problemy osoby starszej;
 2. motywuje rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
 3. współpracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;
 4. organizuje pomoc instytucji wsparcia społecznego działających na rzecz osoby starszej;
 5. organizuje środowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;
 6. organizuje pomoc materialną na rzecz osoby starszej we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej;
 7. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej;
 8. współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo- -leczniczego.