MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

1. Organizowanie prac opiekuńczych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje objawy chorobowe ze strony poszczególnych układów i narządów osoby podopiecznej;
 2. rozpoznaje, na podstawie analizy dokumentacji i obserwacji, sytuację zdrowotną i społeczną osoby podopiecznej oraz warunki jej życia;
 3. ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej wynikające z wieku, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niepełnosprawności;
 4. określa potrzeby bio-psycho-społeczne człowieka i sposoby ich zaspakajania;
 5. rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
 6. organizuje środowisko życia osoby podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;
 7. dobiera metody i techniki pracy opiekuńczej, odpowiedniej do potrzeb osoby podopiecznej;
 8. przestrzega zasad opracowania indywidualnego planu opieki nad osobą podopieczną i pomocy tej osobie;
 9. opracowuje plan pomocy i opieki nad osobą podopieczną;
 10. planuje techniki, metody i narzędzia pracy z osobą podopieczną w warunkach domowych;
 11. dobiera techniki, metody i narzędzia pracy do realizacji zaplanowanych działań opiekuńczych;
 12. planuje formy i metody wsparcia osoby podopiecznej w środowisku lokalnym;
 13. organizuje wsparcie na rzecz osoby podopiecznej i współpracę z jej środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
 14. planuje techniki monitorowania działań opiekuńczych;
 15. prowadzi dokumentację pracy z osobą podopieczną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Słuchacz:

 1. świadczy usługi opiekuńcze zgodnie z procedurami i standardami opieki;
 2. rozpoznaje objawy zaburzeń psychosomatycznych zagrażających zdrowiu i życiu osoby podopiecznej;
 3. stosuje metody i techniki udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
 4. przestrzega zasad i określa metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osoby podopiecznej;
 5. określa rodzaje narzędzi pracy oraz środków i materiałów do wykonywania czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i zaspakajania potrzeb fizjologicznych osoby podopiecznej;
 6. wykonuje zabiegi higieniczne u osoby niesamodzielnej;
 7. przestrzega zasad i metod zapobiegania odleżynom i odparzeniom osoby podopiecznej;
 8. opiekuje się osobą podopieczną w różnych fazach choroby przewlekłej;
 9. przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
 10. wykonuje zlecone przez lekarza okłady i kompresy osobie podopiecznej;
 11. przestrzega zasad przygotowywania i podawania leków drogą doustną osobie podopiecznej;
 12. pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
 13. pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej;
 14. określa rodzaje i techniki wykonywania ćwiczeń usprawniających ruchowo oraz gimnastyki oddechowej przez osobę podopieczną;
 15. prowadzi ćwiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalistą;
 16. określa zasady obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów ortopedycznych przez osobę podopieczną;
 17. pomaga osobie niepełnosprawnej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych;
 18. przygotowuje osobę podopieczną oraz jej rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji;
 19. pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zarządzaniu finansami osobistymi;
 20. dobiera metody i środki do utrzymania mieszkania w czystości;
 21. przestrzega zasad żywienia dietetycznego;
 22. pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
 23. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania czynności opiekuńczych.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Słuchacz:

 1. analizuje przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych;
 2. pomaga osobie podopiecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych;
 3. określa metody integracji osoby podopiecznej ze środowiskiem lokalnym;
 4. inicjuje i podtrzymuje relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej;
 5. określa formy i metody organizowania czasu wolnego;
 6. organizuje różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań osoby podopiecznej z uwzględnieniem jej potrzeb, możliwości oraz zasobów środowiska lokalnego;
 7. analizuje metody usprawniania i aktywizowania osoby podopiecznej w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
 8. planuje metody, formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby podopiecznej;
 9. dobiera metody przygotowania osoby podopiecznej do korzystania z pomocy technicznych;
 10. pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 11. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywizowania osoby podopiecznej.