TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej

Słuchacz:

 1. tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
 2. udziela informacji turystycznej;
 3. określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;
 4. korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
 5. współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
 6. opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

Słuchacz:

 1. stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;
 2. stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;
 3. rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;
 4. stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;
 5. sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;
 6. sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;
 7. stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Słuchacz:

 1. rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;
 2. sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;
 3. przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;
 4. rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;
 5. prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości;
 6. sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.