EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Forma

KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy

W zawodzie

Technik informatyk

Tryb nauki

Zaoczny

CISCO CCNA

W ramach kursu można ukończyć 2 semestry szkoły CISCO CCNA.

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś!

Ilość godzin

470 godzin
(234 h zawodowych + 60 h praktyki zawodowej + 176 h ogólnych)

Wymagania

Ukończone 18 lat.
Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK INFORMATYK.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zewnętrzny polega na zdaniu poniższych egzaminów:

 • egzamin pisemny – test 40 pytań z danego KKZ (aby zdać należy uzyskać 50% punktów),
 • egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy mogą być przeprowadzane w naszej placówce. Egzaminy są bezpłatne.

Egzamin zawodowy jest dla osób chętnych. Nie ma obowiązku przystępowania do niego.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia oraz oprogramowania. Dozwolone jest również pracowanie na swoich komputerach.

W zawodzie:

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.

Słuchacz:

 1. stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
 2. wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
 3. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 4. montuje komputer osobisty z podzespołów;
 5. modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
 6. planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
 7. instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
 8. stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 9. instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
 10. konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 11. stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 12. stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
 13. odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
 14. opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
 15. sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 16. opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 17. stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
 18. rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
 19. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego.

Słuchacz:

 1. wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
 2. wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 3. przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
 4. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 5. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 6. wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 7. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 8. konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego.

Słuchacz:

 1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
 2. określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
 3. lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
 4. lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
 5. lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 6. sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
 7. dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
 8. odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
 9. tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
 10. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
 11. sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

4. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.

Słuchacz:

 1. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 2. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 4. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 5. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 6. wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 7. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 8. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 9. dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 10. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 11. montuje okablowanie sieciowe;
 12. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 13. opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 14. projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 15. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 16. opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

5. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Słuchacz:

 1. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 2. konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 3. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 4. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 5. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 6. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 7. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 8. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 9. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Słuchacz:

 1. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
 3. udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 4. charakteryzuje usługi serwerowe;
 5. określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 6. zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 7. konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 8. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 9. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 10. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 11. modernizuje lokalną sieć komputerową;
 12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 13. wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 14. konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 16. konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 17. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 18. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 19. zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.