BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 2. rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików;
 3. rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
 4. posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 5. planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 9. wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 10. dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą;
 11. dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 12. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową;
 13. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych;
 14. wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 15. wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych;
 16. wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 17. przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 18. wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje;
 2. rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;
 3. rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje;
 4. posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych;
 5. planuje kolejność wykonania robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
 9. dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych;
 10. dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych;
 11. wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z budową i remontem sieci gazowych;
 12. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;
 13. wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 14. wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 15. wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych;
 16. przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia gazociągów oraz przyłączy gazowych;
 17. wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami;
 18. wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych;
 2. rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych;
 3. rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 4. posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych;
 5. planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 9. wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych;
 10. dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 11. dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 12. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 13. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 14. wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 15. wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 16. przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 17. wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.

4. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych;
 2. rozpoznaje rodzaje ujęć wody;
 3. rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania;
 4. rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 5. określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych;
 6. posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych;
 7. sporządza zapotrzebowanie na materiały związane z wykonaniem robót oraz kalkuluje koszty tych robót;
 8. dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii;
 9. wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 10. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 11. wykonuje połączenia rur, montuje uzbrojenie, urządzenia, przybory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 12. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 13. wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych;
 14. wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujęciami wody i odbiornikami ścieków;
 15. wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 16. ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 17. przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 18. dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
 19. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.

5. Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
 2. klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;
 3. określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;
 4. przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń;
 5. posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem instalacji gazowych;
 7. dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;
 8. dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowych;
 9. przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych;
 10. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót;
 11. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z montażem instalacji gazowych;
 12. wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;
 13. przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;
 14. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
 15. ocenia jakość wykonania instalacji gazowych;
 16. przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;
 17. dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych;
 18. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

6. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.

Słuchacz:

 1. charakteryzuje źródła energii;
 2. rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;
 3. rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;
 4. klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów;
 5. określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;
 6. przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszczeń;
 7. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
 8. dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji grzewczych w określonej technologii;
 9. dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji grzewczych;
 10. wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;
 11. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
 12. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową instalacji grzewczych;
 13. wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych;
 14. przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych;
 15. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych;
 16. ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych;
 17. wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych;
 18. dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych;
 19. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami.

7. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

Słuchacz:

 1. określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;
 2. określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;
 3. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania;
 4. określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 5. sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 6. dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 7. dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 8. wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 9. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 10. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo- -pomiarową instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 11. wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 12. wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 13. ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 14. wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 15. dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 16. wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.