AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

Słuchacz:

 1. rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
 2. rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
 3. rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
 4. korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
 5. promuje nowoczesny model administracji publicznej;
 6. rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
 7. korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
 8. rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
 9. ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
 10. określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
 11. stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
 12. sporządza umowy cywilnoprawne;
 13. sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
 14. wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
 15. określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 16. stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

Słuchacz:

 1. przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
 2. wszczyna postępowanie administracyjne;
 3. ustala właściwość organu administracyjnego;
 4. informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
 5. wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
 6. podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
 7. prowadzi rozprawę administracyjną;
 8. sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
 9. sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
 10. pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
 11. wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
 12. wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
 13. rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
 14. stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Słuchacz:

 1. określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
 2. analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
 3. charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 4. sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
 5. sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.