AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń

Słuchacz:

 1. sporządza dokumentację pracowniczą;
 2. rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;
 3. oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
 4. rozróżnia elementy składowe listy płac;
 5. sporządza listę płac;
 6. rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
 7. stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
 8. oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
 9. ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
 10. oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 11. stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
 12. oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 13. oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 14. stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;
 2. stosuje przepisy prawa podatkowego;
 3. klasyfikuje podatki;
 4. rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;
 5. rozlicza podatek VAT;
 6. rozlicza podatek akcyzowy;
 7. rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 8. przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;
 9. prowadzi ewidencje podatkowe;
 10. sporządza deklaracje podatkowe;
 11. przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
 12. stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Słuchacz:

 1. sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
 2. rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
 3. sporządza dokumenty rozliczeniowe;
 4. sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 5. ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 6. posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.