Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Słuchacz:

 1. sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
 2. interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
 3. przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
 4. klasyfikuje aktywa i pasywa;
 5. wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 6. identyfikuje kategorie wynikowe;
 7. przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 8. przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
 9. otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
 10. ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
 11. rozlicza koszty działalności organizacji;
 12. planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 13. rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
 14. ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
 15. poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 16. sporządza zestawienie obrotów i sald;
 17. stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
 18. stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

Słuchacz:

 1. rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
 2. przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
 3. ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
 4. rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
 5. sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Słuchacz:

 1. sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 2. identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
 3. dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
 4. oblicza wskaźniki analizy finansowej;
 5. ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.