Komunikat dla rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2019 r., należy dostarczyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.