Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Mechatronik

MECHATRONIK 742118

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji ELM.03., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych – świadectwo potwierdzające kwalifikację

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

absolwent KKZ w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z nauką na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Mechatronik to specjalista zajmujący się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami. Może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Mechatronika bowiem znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.
Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu lub prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent KKZ w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
1)montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2)wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3)wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

ELM.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
ELM.03.2. Podstawy mechatroniki
ELM.03.3. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
ELM.03.4. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
ELM.03.5. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
ELM.03.6. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.03.7. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.03.8. Język obcy zawodowy
ELM.03.9. Kompetencje personalne i społeczne