Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Gimnazjum dla Dorosłych

Nie przegap szansy! Skończ gimnazjum!
W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z założeniami reformy oświaty, nie przeprowadza się rekrutacji do klasy I i II.
W dalszym ciągu BĘDĄ PRZYJMOWANI SŁUCHACZE DO KLASY III GIMNAZJUM.

Naukę w Gimnazjum dla Dorosłych w klasie III mogą podjąć:

OSOBY PEŁNOLETNIE, które ukończyły drugą klasę gimnazjum,
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE, które ukończyły drugą klasę gimnazjum i:
– najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
– mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
osoby, które chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym gimnazjum,
osoby, które z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole młodzieżowej.

Korzyści dla Ciebie

Słuchacz, który ukończył naukę w Gimnazjum dla Dorosłych może:

 • podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie,
 • równolegle (lub po ukończeniu gimnazjum) uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu
  UWAGA: Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika!
 • po ukończeniu LO przystąpić do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia.

O szkole

Gimnazjum dla Dorosłych daje szansę na kontynuowanie kształcenia, a tym samym na zdobycie wykształcenia średniego i zawodowego.

Nauka w Gimnazjum dla Dorosłych trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Słuchacze promowani są po każdym semestrze.

Gimnazjum dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które:

 • po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, a chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
 • chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym gimnazjum,
 • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej.

Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 15:20,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów jest publikowany w pierwszym tygodniu nauki.

Wymagane dokumenty dla osób niepełnoletnich

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egz. na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 • fotografie (2 szt.),
 • ksero metryki urodzenia (do wglądu),
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów,
 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagane dokumenty dla osób pełnoletnich

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 • fotografie (2 szt.),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • badania lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów.
Na skróty
Rekrutacja
Sekretariat słuchaczy dla Dorosłych
Centrum Doradztwa i Kariery
Koszalin, ul. Jana Pawła II 17
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 38
tel. 94 345 30 60
e-mail: cku@ckukoszalin.edu.pl