Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Czas na zawodowca

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności poszukiwane przez pracodawców branży mechanicznej, które zwiększą TWOJE szanse na pracę o 70 %.
Jeśli potrzebujesz kwalifikacji, które zagwarantują, że TWOJE wynagrodzenie wzrośnie nawet o 1500 zł.

… to TWÓJ projekt „Czas na ZAWODOWCA”

Uczestnicząc w projekcie za darmo zrobisz:

 • Kurs spawania
 • Specjalistyczne kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC

Zapisz się już dziś na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy MG. 19  użytkowanie obrabiarek skrawających i rozpocznij udział w projekcie „Czas na ZAWODOWCA!”

Projekt

Projekt realizowany będzie przez kolejne dwa lata (2018-2019). Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie 40 osób podejmujących naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym MG.19 użytkowanie obrabiarek skrawających.
Słuchacze zostaną objęci programem rozwoju zawodowego, który zakłada indywidualną ścieżką wsparcia.

Ścieżka wsparcia obejmuje:

 1. Doradztwo zawodowego:
  – indywidualne doradztwo zawodowe (w wymiarze 3 godzin dla uczestnika),
  – grupowe doradztwo zawodowe (w wymiarze 6 godzin dla grupy).
  Poradnictwo zawodowe jest ukierunkowane na rozwój zawodowy słuchacza oraz zdobycie lub poszerzenie wiedzy w szczególności z zakresu poruszania się po rynku pracy.
 2. Doskonalenie słuchaczy. Kursy szkolenia i stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców zatrudniających operatorów obrabiarek skrawających:
  – kurs spawania,
  – specjalistyczne kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC,
  – dostęp do podręczników i literatury zawodowej,
  – kurs e-learningowy z zakresu obsługi obrabiarek skrawających.

W PROJEKCIE MOŻE UCZESTNICZYĆ każdy, kto:

 • ma skończone 18 lat,
 • zapisze się na kwalifikacyjny kurs zawodowy – M.19 w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • nie ma przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest prowadzona wśród słuchaczy kursu M.19 zawód Operator obrabiarek skrawających.
Słuchacz Kwalifikacyjnego kursu zawodowego chcący uczestniczyć w projekcie wypełnia:

 1. formularz zgłoszeniowy do projektu – zał.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. deklarację uczestnictwa w projekcie – zał.2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 3. oświadczenie Uczestnika Projektu – zał.3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 4. załącznik do formularza zgłoszeniowego do projektu CKU,
 5. karta praw i obowiązków załącznik nr 5.

Wypełnione dokumenty składa u koordynatora projektu Jolanty Kaczmaryk pok. 3.

Warunki uczestnictwa w projekcie „Czas na ZAWODOWCA” i kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie wywieszona na tablicy informacyjnej projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona 15 dni od rozpoczęcia zajęć na kursie M19. w zawodzie Operator obrabiarek skrawających.

Informacja o projekcie

„Czas na ZAWODOWCA” projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cel projektu

 • podniesienie jakości kształcenia poprzez dostosowanie go do potrzeb rynku pracy,
 • doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • organizacja dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy,
 • doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Projekt skierowany jest do 40 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M. 19 w zawodzie Operator obrabiarek skrawających z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
Dofinansowanie projektu z UE: 3 811 358,52 zł
Numer projektu: RPZP.08.08.00-32-K008/16-00