Odbiór wyników egzaminu zawodowego (sesja Zima 2024)

1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024.

2. Zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2024 mogą złożyć deklaracje o ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 w terminie do 4 kwietnia 2024 r.

3. Informujemy, że certyfikaty kwalifikacji zawodowej oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112) od dnia 8 kwietnia 2024 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

egzamin zawodowy

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ubiegający się o dyplom zawodowy proszeni są o zapoznanie się z informacją o nowym sposobie składania wniosków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2023 r.., w celu przyspieszenia realizacji wniosków, na stronie internetowej Komisji (STRONA GŁÓWNA – FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO) dostępny jest nowy formularz generujący wniosek o wydanie dyplomu.

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO – https://www.oke.poznan.pl/cms,6492,wniosek_o_wydanie_dyplomu_potwierdzajacego_kwalifikacje_zawodowe_dyplomu_zawodowego.htm

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (Lato 2023)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji Lato 2023.

Informacje będą dostępne dla zdających pod adresem:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji Lato 2023 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112)  od dnia 8 września 2023 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.

Wyniki egzaminów zawodowych – sesja Zima 2023

W dniu 31.03.2023 r. wyniki egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 zostały udostępnione w Systemie SIOEPKZ.
Zdający za pomocą otrzymanego przed egzaminem kodu aktywacyjnego rejestrują się do portalu zdającego pod adresem internetowym:

Zapraszamy Zdających do Sekretariatu Szkoły po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz informacji o wynikach egzaminu w godzinach pracy sekretariatu.

Sekretariat słuchaczy

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2023

1. Słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż: do dnia 7 lutego 2023.

2. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1. to jest do 7 lutego 2022.

2.a Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Dotyczy semestrów:
K91 (BUD.20)
MS4 (MED.10)