Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2020

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 Do kogo składa?Do kiedy?
(deklaracja wstępna)
Do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
Deklaracja
(załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020r.do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r.
obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury
2020
do 07 lutego 2020 r.Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2018/2019 włącznie;
absolwent, który ukończył technikum  w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2020 r.Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez OKE
* Absolwent, który kończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
* Absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystej————do 31 grudnia 2019 r.Zał. 1a
+ zał. 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół
* Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
* Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1b
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)do07 lutego 2020 r.Zał. 1d
Absolwent technikum ,który ukończył szkolę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez OKEdo dyrektora szkoły macierzytej ———— do 31 grudnia 2019 r.zał. 1d + Zał. 2
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałoścido dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwa dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1c

UWAGA!
Do dnia 30 września 2019 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Załączniki:

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

  • matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17);
  • pisemnego języka polskiego o godz. 9.00 (sala nr 17);

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego
rozpoczęciem
z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.
Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 11.07.2019 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2019 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 11.07.2019 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a – dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2020, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2019 r.)

Matura 2019 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2019 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ze względu na przypadające w dniach 28.01-10.02.2019 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 25.01.2019 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2019 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

            Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji,
w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego

6Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2019

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Do kogo składa? Do kiedy?
(deklaracja wstępna)
Do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
Deklaracja
(załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio
po ukończeniu szkoły w 2018 r.
do dyrektora szkoły macierzystej do 28 września 2018 r.
obowiązkowo !!!
 
Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury
2019
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO w latach 2014/2015 -2017/2018;
absolwent, który ukończył technikum  w latach 2015/2016 – 2017/2018
do dyrektora szkoły macierzystej do 1  października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył w latach 2014/2015 -2017/2018;
absolwent, który ukończył technikum  w latach 2015/2016 – 2017/2018 i
zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w
innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE.
do dyrektora szkoły macierzystej ———— do 31 grudnia 2018 r. Zał. 1a
+ zał. 2
Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014
oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 –
2014/2015 i przystępuje  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo
deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych
przedmiotów.
do dyrektora szkoły macierzystej do 1 października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1d
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada
świadectwa dojrzałości
do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2018 r. Zał. 1b

UWAGA!
Do dnia 1 października 2018 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 03.07.2018 r. (wtorek) od godz. 13:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2018 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 10.07.2018 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N– dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b_S – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2019, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2018 r.)

Udostępnianie zdającym wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymuje za pośrednictwem szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje zdających o nowych zasadach dostępu do wyników oraz o możliwości odbioru wydrukowanych loginów i haseł dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez szkołę do egzaminu.

EGZAMIN MATURALNY – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Słuchaczy (pokój 112)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek kształcenia praktycznego)

UWAGA:

  1. EGZAMIN MATURALNY
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).
  2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).