Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2020 r., poz. 1327) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2022 r.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

MATURA 2022 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2022r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na przypadające w dniach 31.01 – 13.02.2022 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 28.01.2022 r.

Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2022r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w odpowiednim miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

MATURA 2022 – OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY!

Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2022 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2022

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Do kogo składa? Do kiedy? (deklaracja wstępna) Do kiedy? (deklaracja ostateczna) Deklaracja (załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. obowiązkowo !!!   Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2022 do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. nieobowiązkowo do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE ·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.   do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1a + zał.2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół ·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie ·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie. do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwo dojrzałości  (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern – Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą. – Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych. do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b

 UWAGA!

Do dnia 30 września 2021r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Uwaga Maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 10.09.2021 r. od godz. 11:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust za pomocą maseczki.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – ważne informacje!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24.08.2021r. o godz. 9.00 w sali numer 17 (klub szkolny).

Przypominamy o zabraniu ze sobą na egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy), linijki i cyrkla oraz maseczki prawidłowo założonej, zakrywającej nos i usta.

Na egzamin należy zgłosić co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem. Kolejność wchodzenia na egzamin będzie następująca: absolwenci 6LS, absolwenci 6LZ, absolwenci z lat ubiegłych. Podczas oczekiwania na wejście należy zachować dystans, nie  można się gromadzić.

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji w związku z trwającą epidemią:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający ma obowiązek przyniesienia własnych przyborów, wymienionych wyżej.  Szkoła zapewni tablice matematyczne oraz kalkulatory. Przypominamy- na egzaminie maturalnym ołówek jest zabroniony.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających i pozwoleniu zdjęcia maseczki przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

11. W trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

12. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

13. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, przed godziną 10:00, (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

UWAGA!
Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego w termonie poprawkowym prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

UWAGA MATURZYŚCI – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki  egzaminu maturalnego będą wydawane 5.07.2021r. od godz. 11.00
w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia maseczką nosa i ust.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa w sekretariacie 112 pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a nie złożą oświadczenia, nie będą mogły do przystąpić do poprawki.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24.08.2021r. Kolejne szczegółowe  informacje dotyczące tego egzaminu zamieszczone będą w sierpniu na stronie internetowej szkoły.

Drodzy Absolwenci

Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będzie możliwy od 30 kwietnia 2021 r. w sekretariacie szkolnym po okazaniu dowodu tożsamości oraz rozliczeniu się z karty obiegowej.

Ważne informacje dla Maturzystów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego, itd.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Przybory dopuszczone na egzaminy z poszczególnych przedmiotów znajdują się w KOMUNIKACIE. Zdający ma obowiązek przyniesienia na egzamin własnych przyborów, wymienionych wyżej.  Szkoła zapewni słowniki na język polski oraz tablice matematyczne, biologiczne i chemiczne. Przypominamy, na egzaminie maturalnym ołówek jest zabroniony.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
 3. Uzasadniona sytuacja, w której dany zdający ze względów opisanych w punkcie 11 nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły wraz udokumentowaniem tej sytuacji, nie później niż do 26 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: dyrektor@ckukoszalin.edu.plNie zgłoszenie tego faktu w terminie skutkuje obowiązkiem zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 5. Po wejściu do szkoły oraz w przypadku egzaminów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, będzie obowiązywała bezwzględna dezynfekcja rąk.
 6. trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 1. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 2. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

UWAGA!

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2021 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Bardzo prosimy o ciągłe śledzenie informacji dotyczących egzaminu umieszczanych na stronie  naszej szkoły.

 

Komunikat o przyborach Oświadczenia przed każdym egzaminem

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021

Przypominamy, że absolwenci z lat ubiegłych, którzy:

 • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
 • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili,   są zobowiązani do wniesienia opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. 

Niewniesienie opłaty w ww. terminie, przez absolwentów do tego zobowiązanych, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
04.05.2021
wtorek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115034

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
05.05.2021
środa
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115049

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
06.05.2021
czwartek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 110036

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
07.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
900 – 113010

JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
10.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12009

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
1400 – 17002

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
12.05.2021
środa
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12006

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16002

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
110absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16001

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
14.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS900 – 12001

HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
17.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LZ900 – 12001

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021 – całość

Próbny egzamin maturalny – marzec 2021 r.

Prosimy słuchaczy semestrów 6LS i 6 LZ, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego 2021 r. o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi próbnego egzaminu maturalnego zamieszczonymi na platformie szkoły w kursie „Próbny egzamin maturalny marzec 2021 r.”