Uwaga Maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 10.09.2021 r. od godz. 11:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust za pomocą maseczki.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – ważne informacje!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24.08.2021r. o godz. 9.00 w sali numer 17 (klub szkolny).

Przypominamy o zabraniu ze sobą na egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy), linijki i cyrkla oraz maseczki prawidłowo założonej, zakrywającej nos i usta.

Na egzamin należy zgłosić co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem. Kolejność wchodzenia na egzamin będzie następująca: absolwenci 6LS, absolwenci 6LZ, absolwenci z lat ubiegłych. Podczas oczekiwania na wejście należy zachować dystans, nie  można się gromadzić.

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji w związku z trwającą epidemią:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający ma obowiązek przyniesienia własnych przyborów, wymienionych wyżej.  Szkoła zapewni tablice matematyczne oraz kalkulatory. Przypominamy- na egzaminie maturalnym ołówek jest zabroniony.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających i pozwoleniu zdjęcia maseczki przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

11. W trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

12. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

13. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, przed godziną 10:00, (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

UWAGA!
Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego w termonie poprawkowym prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

UWAGA MATURZYŚCI – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki  egzaminu maturalnego będą wydawane 5.07.2021r. od godz. 11.00
w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia maseczką nosa i ust.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa w sekretariacie 112 pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a nie złożą oświadczenia, nie będą mogły do przystąpić do poprawki.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24.08.2021r. Kolejne szczegółowe  informacje dotyczące tego egzaminu zamieszczone będą w sierpniu na stronie internetowej szkoły.

Drodzy Absolwenci

Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będzie możliwy od 30 kwietnia 2021 r. w sekretariacie szkolnym po okazaniu dowodu tożsamości oraz rozliczeniu się z karty obiegowej.

Ważne informacje dla Maturzystów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego, itd.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Przybory dopuszczone na egzaminy z poszczególnych przedmiotów znajdują się w KOMUNIKACIE. Zdający ma obowiązek przyniesienia na egzamin własnych przyborów, wymienionych wyżej.  Szkoła zapewni słowniki na język polski oraz tablice matematyczne, biologiczne i chemiczne. Przypominamy, na egzaminie maturalnym ołówek jest zabroniony.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
 3. Uzasadniona sytuacja, w której dany zdający ze względów opisanych w punkcie 11 nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły wraz udokumentowaniem tej sytuacji, nie później niż do 26 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: dyrektor@ckukoszalin.edu.plNie zgłoszenie tego faktu w terminie skutkuje obowiązkiem zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 5. Po wejściu do szkoły oraz w przypadku egzaminów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, będzie obowiązywała bezwzględna dezynfekcja rąk.
 6. trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 1. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 2. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

UWAGA!

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2021 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Bardzo prosimy o ciągłe śledzenie informacji dotyczących egzaminu umieszczanych na stronie  naszej szkoły.

 

Komunikat o przyborach Oświadczenia przed każdym egzaminem

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021

Przypominamy, że absolwenci z lat ubiegłych, którzy:

 • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
 • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili,   są zobowiązani do wniesienia opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. 

Niewniesienie opłaty w ww. terminie, przez absolwentów do tego zobowiązanych, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
04.05.2021
wtorek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115034

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
05.05.2021
środa
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115049

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
06.05.2021
czwartek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 110036

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
07.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
900 – 113010

JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
10.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12009

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
1400 – 17002

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
12.05.2021
środa
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12006

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16002

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
110absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16001

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
14.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS900 – 12001

HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
17.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LZ900 – 12001

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021 – całość

Próbny egzamin maturalny – marzec 2021 r.

Prosimy słuchaczy semestrów 6LS i 6 LZ, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego 2021 r. o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi próbnego egzaminu maturalnego zamieszczonymi na platformie szkoły w kursie „Próbny egzamin maturalny marzec 2021 r.”

Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Prosimy absolwentów z lat ubiegłych, którzy:

 • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
 • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili

o dokładne sprawdzenie na stronie OKE w Poznaniu w zakładce egzamin maturalny/ opłata za egzamin maturalny, za jakie przedmioty należy dokonać wpłaty.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

Niewniesienie opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 Kto z Państwa będzie miał opłatę, zobowiązany jest wydrukować stosowny dokument, na którym będzie zapisany kod sprawy, potrzebny do zaksięgowania wpłaty. Następnie ten dokument wraz dowodem wpłaty należy wysłać do OKE w Poznaniu, a do szkoły dostarczyć kserokopię dowodu wpłaty (również do 07.03.2021r.)

Ważne informacje dla Maturzystów w związku ze zmianami w egzaminie maturalnym 2021r. – pomoc w zrozumieniu zaistniałych zmian

1. Absolwenci CKU, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą przystąpić do egzaminu w innej szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.

2. Słuchacze oraz absolwenci, którzy nie zamierzają dokonywać zmian
w złożonych wcześniej deklaracjach muszą się liczyć z następującymi zmianami / konsekwencjami:

a) zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa;

b) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%;

c) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy

3. Absolwenci, którzy muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest im potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składają do Dyrektora Centrum załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

Ta sytuacja nie będzie dotyczyła naszych maturzystów! Chyba, że ktoś z Państwa aplikuje na uczelnie wyższą za granicą.

W poniższej tabeli proszę odnaleźć  SWOJĄ sytuację!

Możliwość działania
Jeżeli jesteś słuchaczem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a),

Uwaga! Jeżeli jesteś słuchaczem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego.
to możesz:
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje,a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś,a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować
z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0%
i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli, deklarację 1b złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r. wypełniając deklarację wariant B,

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1b przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który posiada świadectwo dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli deklarację 1c złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i planujesz dokonać w niej korekty, dokonujesz jej wypełniając deklarację wariant C do 15 stycznia 2021 r.

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1c przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 20201 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem, który w latach 2016-2020

a. nie zdał obowiązkowego egzaminu/egzaminów w części ustnej oraz/lub

b. nie przystąpił do obowiązkowego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
to możesz w 2021 r. otrzymać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem, że:

a) masz zdane wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne,

b) złożysz do dyrektora komisji okręgowej wniosek do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).

 *podstawa prawna zmian: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), 2. aktualizacja (z dnia 29 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Absolwenci – opłata za egzamin maturalny!

Proszę o sprawdzenie, czy ktoś z Państwa nie musi dokonać opłaty i dokładne postępowanie z zamieszczonymi w podanym linku informacjami:

Przyjmowanie opłat za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Ważne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021r. w związku z wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki zmianami.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji i zapoznanie się z dokumentami, do których zostały zamieszczone linki!

W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (link do rozporządzenia:  TUTAJ )
oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

W 2021 r. egzamin maturalny:

 1. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych  i składa się tylko z części pisemnej;
 2. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego  z jednego przedmiotu dodatkowego. W związku z tym osoba rezygnująca z przystąpienia do takiego egzaminu  będzie zobowiązana dokonać zmian w deklaracji, tzn. przekreślić przedmiot i uzupełnić odpowiednie pola w deklaracji;
 3. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem następujących przypadków: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby takie zobowiązane są przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyły, i dołączają do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Naszych słuchaczy i absolwentów to nie dotyczy. W zawiązku z tym w deklaracji należy wykreślić zamiar przystąpienia do części ustnej i uzupełnić odpowiednie pola.

Do dnia 5 lutego 2021r. możliwe jest dokonanie zmian w deklaracjach. Będzie to można zrobić od dnia 11 stycznia 2021 r. w sekretariacie 112, w godzinach jego pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w budynku szkolnym. Telefon do sekretariatu: tel. 798-192-902.

W przypadku słuchacza lub absolwenta, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją i ten słuchacz oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

Prosimy również wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021r. o zapoznanie się z ważnymi informacjami zamieszczonymi w „Informacji o sposobie organizacji i egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” na str. 129 i kolejnych (każdy wybiera swoją część informacji, zgodnie z rokiem ukończenia szkoły).

Bardzo ważna informacja dla absolwentów!!!

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które przystępowały do egzaminów w latach 2016–2020, w formule obowiązującej od 2015 r. Wniosek (załącznik 31) absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.