Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy 325907

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

osoba, która ukończy szkołę i zda państwowy egzamin zawodowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje dyplom zawodowy TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii
zajęciowej:
1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, wielodyscyplinarnym;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania
podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Efekty kształcenia

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii
zajęciowej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MED.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.13.2. Podstawy terapii zajęciowej
MED.13.3. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
MED.13.4. Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
MED.13.5. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
MED.13.6. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
MED.13.7. Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
MED.13.8. Język obcy zawodowy
MED.13.9. Kompetencje personalne i społeczne
MED.13.10. Organizacja pracy małych zespołów

Wykaz przedmiotów kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy terapii zajęciowej
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
Język obcy zawodowy
Kompetencje personalne i społeczne
Organizacja pracy małych zespołów

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :
Praktyka zawodowa