Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Egzamin zawodowy

Aktualności egzaminu zawodowego:

Zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W sesji styczeń-luty 2021 w terminie DO 15 WRZEŚNIA 2020: słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: K74 (kwalifikacja BD.05.) K76 (kwalifikacja AU.23.) K79 (kwalifikacja AU.65.) K80 (kwalifikacja AU.28) K81 (kwalifikacja MG.44.) słuchaczy szkoły policealnej 4MS (kwalifikacja MS.01.) technik masażysta słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 i nie zdali egzaminu. Deklaracje będzie można złożyć: – osobiście … dalej

UWAGA – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (sesja czerwiec-lipiec 2020)

Informujemy, że świadectwa/wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą wydawane 31.08.2020 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 lub w następne dni w sekretariacie nr 112. Odbioru wyników egzaminu należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w warunkach reżimu sanitarnego: bezwzględnie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust! Prosimy również o zabranie ze sobą swojego długopisu. Deklaracja ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie … dalej

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2020

HARMONOGRAM egzaminów zawodowych czerwiec-lipiec 2020  Pobierz

UWAGA uczestnicy kursu spawania!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia (w tym kursy zawodowe i szkolenia) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie zostały zawieszone. W związku z tym informujemy, że  niezrealizowane zajęcia na kursach zawodowych … dalej

Deklaracja ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017 Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji … dalej


zobacz więcej

Egzamin zawodowy w CKU w najbliższej sesji egzaminacyjnej
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021 W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2020:
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

K74 (kwalifikacja BD.05.)

K76 (kwalifikacja AU.23.)
K79 (kwalifikacja AU.65.)
K80 (kwalifikacja AU.28)
K81 (kwalifikacja MG.44.)

słuchaczy szkoły policealnej 
4MS (kwalifikacja MS.01.) technik masażysta

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Przeprowadzamy egzaminy zawodowe we wszystkich kwalifikacjach, w których kształcimy.

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdających

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Uczeń, słuchacz szkoły policealnej składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3).
Absolwent szkoły policealnej składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (Załącznik 3).
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu (Załącznik 3b).
Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (Załącznik 3b). Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy bezpośrednio po jego ukończeniu, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Załącznik 3c).

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

1. Uczeń, słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż:

– do dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego (sesja Zima);

– do dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu 38 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie między dniem 1 kwietnia a dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego (sesja Lato).

2. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 1. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu w zawodzie

1.Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną otrzymuje zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

a.Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał: a. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz b. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

2.Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 •  

Warunki uzyskania dyplomu w zawodzie

 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może otrzymać osoba, która posiada:
 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,

oraz

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia odpowiednio do poziomu kształcenia w danym zawodzie wskazanym zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego

2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:

a. osoba, która posiada:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, oraz
 • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia

b.osoba, która posiada:

 • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego
 • przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, oraz posiada
 • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Wydawanie świadectw i dyplomów
 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby (Załącznik 11) złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wydania dyplomu.
 2. Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na podstawie przekazanego przez dyrektora szkoły do komisji okręgowej (w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) wykazu absolwentów szkoły w danym roku szkolnym wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.
 3. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy nie otrzymali dyplomów bezpośrednio po ukończeniu szkoły oraz dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek tych osób.
 4. Okręgowa komisja egzaminacyjna, która wydała dyplom, wydaje suplement do dyplomu sporządzony odpowiednio na podstawie opisu kwalifikacji albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, albo na podstawie opisu kształcenia w danym zawodzie określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.