Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu:

  • egzamin pisemny: 23.08.2016 r. (wtorek) o godz. 9.00.

Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości, długopisem z czarnym tuszem i linijką (na egzamin z matematyki).

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, jednego przedmiotu dodatkowego (dotyczy egzaminu w nowej formule) i nie zdali wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej albo pisemnej z przedmiotów obowiązkowych oraz złożyli w terminie do 08.07.2016 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.