EGZAMIN ZAWODOWY styczeń-luty 2020 – składanie Deklaracji

Termin składania deklaracji przez osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 upływa 6 września 2019 r.

Deklarację w CKU Koszalin  składają:

 • słuchacze, którzy ukończą KKZ w listopadzie 2019 r.,
 • słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 i nie zdali egzaminu.

Bezpośrednio do OKE w Poznaniu deklarację składają:

 • słuchacze, którzy ukończyli KKZ wcześniej i nie składali deklaracji przystąpienia do egzaminu,
 • słuchacze, którzy złożyli deklarację do sesji czerwiec-lipiec 2019, ale nie przystąpili do egzaminu.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2019)

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2019 r. od dnia 30 sierpnia  2019 r. w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112).

Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku niezdania egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. ma możliwość złożenia do dnia 6 września  2019 r. (7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego) deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji styczeń-luty 2020 r.

Zainteresowani słuchacze mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) i w Sekretariacie Warsztatu Szkolnego (budynek warsztatu, pokój 31/32) w godzinach 8.00-15.00.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2020 r.

Dotyczy słuchaczy kursów:

 • K64. AU.23,
 • K66. AU 62,
 • K68. AU.23,
 • K69. AU.65,
 • K70. A.65,
 • K71. AU.28,
 • K73. MG.44.

Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka  Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie.
 • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (W31) lub sekretariacie słuchaczy (p.112) w godzinach pracy sekretariatów:

pn – pt 8:00 – 16:00

 • Do sesji styczeń-luty 2020 termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa na początku września 2019 r. (dokładne terminy podawane są corocznie w sierpniu w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla danego roku).
 • Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego składa deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.
 • Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r. dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112)

Dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r.
Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku nie zdania egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. ma możliwość złożenia do dnia 29 marca 2019 r. (7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego) deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej oraz absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji styczeń-luty 2019 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do sesji czerwiec-lipiec 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) w następujących terminach:
– piątek 22.03.2018 r. od godz. 13:00 do 18:00,
– sobota 23.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– wtorek 26.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– środa 27.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– czwartek 28.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– piątek 29.03.2018 r. od godz. 10:00 do 18:00.

Loginy i hasła do egzaminów zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że udostępnione zostały loginy i hasła dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie od dnia 22 marca br. (nie wcześniej) po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający odbiera w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Login i hasło zdający może odebrać wyłącznie osobiście w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek warsztatów szkolnych) w dniach od 15 do 22 marca 2019 r. w następujących godzinach:

 • 15.03.2019 r. piątek od 12:00 do 16:00,
 • 18.03.2019 r. poniedziałek od 8:00 do 16:00,
 • 19.03.2019 r. wtorek od 8:00 do 16:00,
 • 20.03.2019 r. środa od 10:00 do 18:00,
 • 21.03.2019 r. czwartek od 8:00 do 16:00,
 • 22.03.2019 r. piątek od 10:00 do 18:00.

UWAGA

Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji czerwiec-lipiec 2019 r. mija dnia 18 lutego 2019 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. powinni złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu opiekunowi semestru do dnia 30 stycznia 2019 r., a po tym terminie bezpośrednio do Kierownika Warsztatu Szkolnego do dnia 18 lutego 2019 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K61 (A.25), K62 (A.20), K65 (MG.19), K67 (EE.08) i szkoły policealnej 3MS (MS.01)].

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019. Imienne listy zdających z przydziałem na zmiany, dostępne są w gablocie na terenie Centrum. Szczegółowych informacji nt. egzaminu udziela Kierownik Warsztatu Szkolnego
Uwaga!
Słuchacze na egzamin zgłaszają się min. 30 minut wcześniej z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym wkładem.

Złożenie deklaracji do sesji styczeń-luty 2019 r.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2019 r. mija dnia 9 września 2018 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu bezpośrednio do Kierownika Szkolenia Praktycznego do dnia 9 września 2018 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K57 (A.20), K58 (A.61), K60 (A.36), K63 (Z.04) i szkoły policealnej 4 MS (Z.01)].

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Dnia 31 sierpnia 2018 r. od godziny 13:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do najbliższej sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą na adres:
OKE Poznań
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Komplet dokumentów musi zawierać:

 • czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
 • oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • kserokopię dowodu osobistego.

Następnie OKE instruuje zdającego o podjętych decyzjach w sprawie egzaminu.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Termin złożenia deklaracji do sesji styczeń-luty 2019 r. mija 9 września 2018 r.

Natomiast słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej mogą składają uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) lub u Kierownika Szkolenia Praktycznego do 9 września 2018 r.

Udostępnianie zdającym wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymuje za pośrednictwem szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje zdających o nowych zasadach dostępu do wyników oraz o możliwości odbioru wydrukowanych loginów i haseł dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez szkołę do egzaminu.

EGZAMIN MATURALNY – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Słuchaczy (pokój 112)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek kształcenia praktycznego)

UWAGA:

 1. EGZAMIN MATURALNY
  Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).
 2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
  Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).