MATURA 2018 – złożenie bibliografii

Absolwenci, którzy realizowali „starą podstawę programową” zobowiązani są oddać do dnia 06 kwietnia 2018 r. bibliografie do prezentowanego tematu z języka polskiego. Bibliografie należy składać do głównego sekretariatu – pokój nr 2. Zdający mogą przynieść również ramowy plan prezentacji. Bibliografia i plan prezentacji muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej z języka polskiego.

Matura 2018 – zmiana deklaracji

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2018 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ze względu na sprawy związane z organizacją egzaminu maturalnego, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 04.02.2018 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2018 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2018

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017r.

obowiązkowo !!!

 

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2018

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE. do dyrektora szkoły macierzystej  

 

————

do 31 grudnia 2017 r. Zał. 1a_N

+ zał. 2

Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i przystępuje  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1d_S
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE  

 

—————–

 

do 31 grudnia 2017 r. Zał. 1b_N