Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – przypomnienie

W dniu 23.08.2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się egzamin maturalny
w terminie poprawkowym:

  • matematyka poziom podstawowy – sala 17 (klub szkolny)
  • język angielski poziom podstawowy– sala 110.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30 z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem.

Na egzamin z matematyki dodatkowo należy zabrać linijkę i cyrkiel.

Do zobaczenia!

Uwaga maturzyści – odbiór wyników egzaminu maturalnego i informacje dotyczące egzaminu poprawkowego

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane 5.07.2022 r. od godz. 12.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
    w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, nie później niż do 12 lipca 2022 r. składa w sekretariacie 112 pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

UWAGA!

Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a nie złożą oświadczenia, nie będą mogły do przystąpić do poprawki.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. Kolejne szczegółowe informacje dotyczące tego egzaminu zamieszczone będą w sierpniu na stronie internetowej szkoły.

UWAGA MATURZYŚCI! – WAŻNE INFORMACJE PRZED EGZAMINAMI

Od 4 maja 2022 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne. Prosimy o dokładne sprawdzenie harmonogramu egzaminów dostępnego na naszej stronie. Przypominamy o zabraniu ze sobą na każdy egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy).

Na egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym w dniach 4-6 maja 2022 r. należy zgłosić się o godzinie 8.20. Na pozostałe egzaminy 30 minut wcześniej (8.30, jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00 lub 13.30, jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00).

Informacje o przyborach, które trzeba ze sobą zabrać na poszczególne egzaminy przedstawione są
w tabeli poniżej:

PrzedmiotPrzyboryZapewnia
 J. polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowo szkoła
 Matematykalinijka
cyrkiel
kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne
obowiązkowo zdający
obowiązkowo zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
 Biologialinijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
Wiedza
o społeczeństwie
kalkulator prostyobowiązkowo szkoła
 
Chemia
linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
Historialupafakultatywnie zdający
 Geografia linijka
kalkulator prosty
lupa
obowiązkowo zdający
obowiązkowo szkoła
fakultatywnie zdający
 Fizykalinijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła

Uwaga!

Na egzaminie niedozwolone jest korzystanie z ołówka i długopisów zmazywalnych/ścieralnych oraz wniesienie na salę urządzeń telekomunikacyjnych!!!

Wpuszczanie do sal egzaminacyjnych będzie się odbywało, zgodnie z następującą kolejnością: semestr 6 LSa, semestr 6 LSb, semestr 6 LZ (kończący w kwietniu 2022 r.), semestr 6 LZ (kończący w styczniu 2022 r.) oraz absolwenci z lat ubiegłych.

Życzymy Wam łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Trzymamy za Was kciuki!

Harmonogram egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 2022

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
04.05.2022

środa

22

sala gimnastyczna

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

absolwenci z lat ubiegłych

900  – 1150 41

 

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
05.05.2022

czwartek

22

sala gimnastyczna

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

absolwenci z lat ubiegłych

900  – 1150 46

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
06.05.2022

piątek

22

sala gimnastyczna

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

absolwenci z lat ubiegłych

900  – 1100 39

 

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
06.05.2022

piątek

110 6 LSa 1400  – 1600 1

 

JĘZYK WŁOSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
06.05.2022

piątek

17

klub szkolny

6 LSa 1400  – 1600 1

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
09.05.2022

poniedziałek

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

900  – 1130 20

 

JĘZYK POLSKI  – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
10.05.2022

wtorek

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

absolwent z lat ubiegłych

900  – 1200 11

 

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
11.05.2022

środa

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

900  – 1200 6

 

BIOLOGIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
12.05.2022

czwartek

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6LZ (zima)

absolwent z lat ubiegłych

900  – 1200 4

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
13.05.2022

piątek

17

klub szkolny

absolwent z lat ubiegłych 900  – 1200 1

 

CHEMIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
16.05.2022

poniedziałek

17

klub szkolny

absolwent z lat ubiegłych 900  – 1200 1

 

JEZYK WŁOSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
16.05.2022

poniedziałek

17

klub szkolny

6LSa 1400  – 1630 1

 

HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
17.05.2022

wtorek

17

klub szkolny

6 LSa 900  – 1200 1

 

GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
18.05.2022

środa

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

900  – 1200 10

 

FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
19.05.2022

czwartek

17

klub szkolny

6 LZ (wiosna) 900  – 1200 1

 

Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2020 r., poz. 1327) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2022 r.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

MATURA 2022 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2022r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na przypadające w dniach 31.01 – 13.02.2022 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 28.01.2022 r.

Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2022r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w odpowiednim miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

MATURA 2022 – OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY!

Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2022 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2022

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Do kogo składa? Do kiedy? (deklaracja wstępna) Do kiedy? (deklaracja ostateczna) Deklaracja (załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. obowiązkowo !!!   Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2022 do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. nieobowiązkowo do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE ·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.   do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1a + zał.2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół ·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie ·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie. do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwo dojrzałości  (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern – Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą. – Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych. do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b

 UWAGA!

Do dnia 30 września 2021r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Uwaga Maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 10.09.2021 r. od godz. 11:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust za pomocą maseczki.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – ważne informacje!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24.08.2021r. o godz. 9.00 w sali numer 17 (klub szkolny).

Przypominamy o zabraniu ze sobą na egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy), linijki i cyrkla oraz maseczki prawidłowo założonej, zakrywającej nos i usta.

Na egzamin należy zgłosić co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem. Kolejność wchodzenia na egzamin będzie następująca: absolwenci 6LS, absolwenci 6LZ, absolwenci z lat ubiegłych. Podczas oczekiwania na wejście należy zachować dystans, nie  można się gromadzić.

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji w związku z trwającą epidemią:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający ma obowiązek przyniesienia własnych przyborów, wymienionych wyżej.  Szkoła zapewni tablice matematyczne oraz kalkulatory. Przypominamy- na egzaminie maturalnym ołówek jest zabroniony.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających i pozwoleniu zdjęcia maseczki przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

11. W trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

12. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

13. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, przed godziną 10:00, (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

UWAGA!
Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego w termonie poprawkowym prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.