Ważne informacje dla Maturzystów w związku ze zmianami w egzaminie maturalnym 2021r. – pomoc w zrozumieniu zaistniałych zmian

1. Absolwenci CKU, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą przystąpić do egzaminu w innej szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.

2. Słuchacze oraz absolwenci, którzy nie zamierzają dokonywać zmian
w złożonych wcześniej deklaracjach muszą się liczyć z następującymi zmianami / konsekwencjami:

a) zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa;

b) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%;

c) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy

3. Absolwenci, którzy muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest im potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składają do Dyrektora Centrum załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

Ta sytuacja nie będzie dotyczyła naszych maturzystów! Chyba, że ktoś z Państwa aplikuje na uczelnie wyższą za granicą.

W poniższej tabeli proszę odnaleźć  SWOJĄ sytuację!

Możliwość działania
Jeżeli jesteś słuchaczem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a),

Uwaga! Jeżeli jesteś słuchaczem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego.
to możesz:
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje,a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś,a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować
z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0%
i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli, deklarację 1b złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r. wypełniając deklarację wariant B,

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1b przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który posiada świadectwo dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli deklarację 1c złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i planujesz dokonać w niej korekty, dokonujesz jej wypełniając deklarację wariant C do 15 stycznia 2021 r.

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1c przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 20201 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem, który w latach 2016-2020

a. nie zdał obowiązkowego egzaminu/egzaminów w części ustnej oraz/lub

b. nie przystąpił do obowiązkowego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
to możesz w 2021 r. otrzymać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem, że:

a) masz zdane wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne,

b) złożysz do dyrektora komisji okręgowej wniosek do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).

 *podstawa prawna zmian: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), 2. aktualizacja (z dnia 29 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Absolwenci – opłata za egzamin maturalny!

Proszę o sprawdzenie, czy ktoś z Państwa nie musi dokonać opłaty i dokładne postępowanie z zamieszczonymi w podanym linku informacjami:

Przyjmowanie opłat za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Ważne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021r. w związku z wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki zmianami.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji i zapoznanie się z dokumentami, do których zostały zamieszczone linki!

W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (link do rozporządzenia:  TUTAJ )
oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

W 2021 r. egzamin maturalny:

 1. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych  i składa się tylko z części pisemnej;
 2. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego  z jednego przedmiotu dodatkowego. W związku z tym osoba rezygnująca z przystąpienia do takiego egzaminu  będzie zobowiązana dokonać zmian w deklaracji, tzn. przekreślić przedmiot i uzupełnić odpowiednie pola w deklaracji;
 3. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem następujących przypadków: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby takie zobowiązane są przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyły, i dołączają do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Naszych słuchaczy i absolwentów to nie dotyczy. W zawiązku z tym w deklaracji należy wykreślić zamiar przystąpienia do części ustnej i uzupełnić odpowiednie pola.

Do dnia 5 lutego 2021r. możliwe jest dokonanie zmian w deklaracjach. Będzie to można zrobić od dnia 11 stycznia 2021 r. w sekretariacie 112, w godzinach jego pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w budynku szkolnym. Telefon do sekretariatu: tel. 798-192-902.

W przypadku słuchacza lub absolwenta, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją i ten słuchacz oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

Prosimy również wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021r. o zapoznanie się z ważnymi informacjami zamieszczonymi w „Informacji o sposobie organizacji i egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” na str. 129 i kolejnych (każdy wybiera swoją część informacji, zgodnie z rokiem ukończenia szkoły).

Bardzo ważna informacja dla absolwentów!!!

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które przystępowały do egzaminów w latach 2016–2020, w formule obowiązującej od 2015 r. Wniosek (załącznik 31) absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Uwaga maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 30.09.2020 r. od godz.  10.00  w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust.  

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2021

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2020

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

nieobowiązkowo

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

 

do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1a + 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwa dojrzałości  (matura sprzed 2005r.) do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

– Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

– Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b

UWAGA!

Do dnia 30 września 2020 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Pobierz załączniki:

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

 • matematyki o 14.00 w klubie szkolnym (sala 17);
 • pisemnego języka angielskiego o 14.00 (sala nr 110).

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem. Na  egzamin z matematyki należy też zabrać: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 13.08.2020 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Każdego zdającego bezwzględnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust do momentu zajęcia miejsca
w sali i zakończenia czynności organizacyjnych.

UWAGA MATURZYŚCI- ODBIÓR WYNIKÓW

Informujemy, że świadectwa dojrzałości/wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane 11.08.2020 r. (wtorek) od godz. 12.00 lub w następne dni w sekretariacie nr 112. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w warunkach reżimu sanitarnego: bezwzględnie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust! Prosimy również o zabranie ze sobą swojego długopisu.

Egzamin poprawkowy

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 08.09.2020 r. (dokładne informacje będą podane później na stronie szkoły). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 13.08.2020 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_1905), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w roku 2021, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2020 r.)

MATURA TERMIN DODATKOWY -INFORMACJE

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu 2020 r.).
 2. Wniosek absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany: a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 8 do 14 lipca 2020 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie OKE Poznań.

Uwaga Maturzyści! Ważna informacja przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego 2020

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych we wcześniejszych komunikatach zasad. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Uwaga Maturzyści! Zgłaszanie się na egzamin!

Drodzy Maturzyści!

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do informacji zamieszczonych w tym komunikacie. Zapewni to bezpieczne i sprawne przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

Na egzamin maturalny należy zgłaszać się o godzinach zamieszczonych w tabeli:

Data egzaminu Przedmiot Godz. zgłoszenia  się na egzamin Sala
08.06.2020 J. polski poziompodstawowy 8.15                 22- sala gimnastyczna
J. polski poziomrozszerzony 13.30 22- sala gimnastyczna
09.06.2020 Matematyka poziom podstawowy 8.15 22- sala gimnastyczna

10.06.2020

J. angielski poziom podstawowy 8.15 22- sala gimnastyczna
J. angielski poziom podstawowy – stara formuła, dotyczy absolwentów technikum 8.30 sala 110
J. angielski poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny

15.06.2020

Matematyka poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
Filozofia poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny
16.06.2020 Biologia poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
17.06.2020 Chemia poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
18.06.2020 J. niemiecki  poziom podstawowy 8.30 17- klub szkolny
J. niemiecki  poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny
19.06.2020 Geografia poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
24.06.2020 Historia poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny
25.06.2020 J. hiszpański poziom podstawowy 8.30 17- klub szkolny
26.06.2020 J. rosyjski poziom podstawowy 8.30 17- klub szkolny

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych lub miała kontakt z osoba zakażoną.
 3. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych!!!, maskotek, itp.
 4. Na egzamin należy zabrać dowód osobisty, własny długopis/ pióro z czarnym tuszem, linijkę i kalkulator prosty na egzamin z matematyki, biologii, chemii, geografii, dodatkowo na geografię i historię można zabrać lupę.
 5. Na każdy egzamin należy przyjść w maseczce zakrywającej usta i nos. Będzie ją można zdjąć po otrzymaniu takiego polecenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego, a zakładać wtedy, gdy zdający będzie kontaktował się z członkami komisji oraz podczas wychodzenia do toalety lub do domu po zakończeniu egzaminu.
 6. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
 7. Okrycia wierzchnie będą pozostawiane w specjalnie przygotowanych workach foliowych, w szatni.
 8. Oczekując w kolejce na wpuszczenie do sali egzaminacyjnej należy zachować dystans co najmniej 1,5 metra. Na terenie budynku szkolnego będą taśmy sygnalizujące miejsca oczekiwania na wejście do sali.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się przed budynkiem szkolnym – oczekujemy na wejście do szkoły w kolejce z co najmniej 1,5 m odstępami.
 10. Na terenie szkoły wszelkie uzasadnione! kontakty z pracownikami szkoły odbywają się z zakrytymi ustami i nosem.

Szczegółowe informacje, jak należy postępować podczas egzaminu maturalnego znajdują się we wcześniejszym komunikacie z 16 maja 2020 „Ważne informacje dla Maturzystów”, zamieszczonym na stronie szkoły. Kto jeszcze się z nim nie zapoznał, proszony jest o zrobienie tego do czasu rozpoczęcia się egzaminów.