Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli w terminie do 07.07.2017 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości i informacje o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane 30.06.2017 r. (piątek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego
w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2017 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 07.07.2017 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N– dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b_S – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2018, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2017 r.)

MATURA 2017 – ZMIANA DEKLARACJI!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2017 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na sprawy związane z organizacją egzaminu maturalnego, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 31.01.2017 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2017 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

W dniu 10.02.2017 r. każdy zdający zobowiązany jest również podpisać metryczkę ze swoimi danymi wysyłanymi do OKE – BARDZO WAŻNE
I OBOWIĄZKOWE!!! W tym celu będzie musiał zgłosić się do sekretariatu nr 112 w godzinach urzędowania.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu:

  • egzamin pisemny: 23.08.2016 r. (wtorek) o godz. 9.00.

Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości, długopisem z czarnym tuszem i linijką (na egzamin z matematyki).

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, jednego przedmiotu dodatkowego (dotyczy egzaminu w nowej formule) i nie zdali wyłącznie jednego egzaminu w części ustnej albo pisemnej z przedmiotów obowiązkowych oraz złożyli w terminie do 08.07.2016 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

UWAGA MATURZYŚCI – ODBIÓR WYNIKÓW

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 05.07.2016 r. (wtorek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2016 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 08.07.2016 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N – dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b_S – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2017, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2016 r.)

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2016

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

 

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po ukończeniu szkoły w 2016 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2015 r.

obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2016

do 07 lutego 2016 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2015 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2016 r. Zał. 1a_N
Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2015 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2016 r. Zał. 1d_S