Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

  • matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17);
  • pisemnego języka angielskiego o godz. 9.00 w sali 202;
  • ustnego języka angielskiego o godz. 13.30 w sali 102.

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem (dotyczy egzaminów pisemnych).
Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 10.07.2018 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 03.07.2018 r. (wtorek) od godz. 13:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2018 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 10.07.2018 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N– dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b_S – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2019, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2018 r.)

Udostępnianie zdającym wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymuje za pośrednictwem szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje zdających o nowych zasadach dostępu do wyników oraz o możliwości odbioru wydrukowanych loginów i haseł dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez szkołę do egzaminu.

EGZAMIN MATURALNY – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Słuchaczy (pokój 112)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek kształcenia praktycznego)

UWAGA:

  1. EGZAMIN MATURALNY
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).
  2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

MATURA 2018 – złożenie bibliografii

Absolwenci, którzy realizowali „starą podstawę programową” zobowiązani są oddać do dnia 06 kwietnia 2018 r. bibliografie do prezentowanego tematu z języka polskiego. Bibliografie należy składać do głównego sekretariatu – pokój nr 2. Zdający mogą przynieść również ramowy plan prezentacji. Bibliografia i plan prezentacji muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej z języka polskiego.

Matura 2018 – zmiana deklaracji

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2018 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ze względu na sprawy związane z organizacją egzaminu maturalnego, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 04.02.2018 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2018 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2018

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017r.

obowiązkowo !!!

 

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2018

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE. do dyrektora szkoły macierzystej  

 

————

do 31 grudnia 2017 r. Zał. 1a_N

+ zał. 2

Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i przystępuje  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1d_S
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE  

 

—————–

 

do 31 grudnia 2017 r. Zał. 1b_N