Ogólnopolski Konkurs Filmowy dla młodzież pt. „Życie w czasie pandemii”.

Pracami zgłaszanymi do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego dla młodzieży pt. „Życie w czasie pandemii” są krótkie filmy pokazujące twórcze działania podejmowane przez młodzież w odpowiedzi na pojawienie się COVID-19. Dopuszczane są filmy nie  dłuższe niż 3 minuty.

Czekamy na zgłoszenia filmów  do 15.07.2020

Każdy z twórców najlepszych ośmiu filmów otrzyma w nagrodę wsparcie (mentoring) doświadczonego reżysera dokumentalisty, z którego będzie mógł korzystać przy realizacji kolejnego swojego filmu.

Zrealizowane pod opieką mentorów filmy zostaną zaprezentowane, jako wydarzenie towarzyszące, w ramach XI edycji Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2020, który odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie 18 -19 listopada 2020 r. Konkurs realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w  Sieci”.

Więcej informacji na stronie: https://edukino.pl/

 

Biblioteka prosi o zwrot książek

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna informuje, że do 20 czerwca 2020 roku należy oddać wszystkie wypożyczone książki.

W przypadku zagubienia książki należy skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem.

Uwaga Ósmoklasiści i ich Rodzice! Ważna informacja przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty 2020

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 2020 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Przypominamy jeszcze raz o obowiązku założenia maseczki, zakrywającej usta i nos oraz zabrania ze sobą długopisu z czarnym tuszem, dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej) i linijki ma egzamin z matematyki. Na egzamin nie można przynosić telefonów komórkowych
i żadnych zbędnych rzeczy!

Egzaminy odbędą się w następujących dniach:

16 czerwca 2020r. godz. 9.00 – j. polski

17 czerwca 2020r. godz. 9.00 – matematyka

18 czerwca 2020r. godz. 9.00 – j. angielski

Na każdy egzamin należy zgłosić się o godz. 8.20 !!!

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych we wcześniejszych komunikatach zasadach  i  o bezwzględne ich respektowanie.

MATURA TERMIN DODATKOWY -INFORMACJE

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu 2020 r.).
 2. Wniosek absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany: a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 8 do 14 lipca 2020 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie OKE Poznań.

Uwaga Maturzyści! Ważna informacja przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego 2020

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych we wcześniejszych komunikatach zasad. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Podziękowania

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie dziękuje Politechnice Koszalińskiej za bezpłatne przekazanie naszej placówce przyłbic ochronnych, które pozwolą na zachowanie standardów bezpieczeństwa podczas zbliżających się egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uwaga Maturzyści! Zgłaszanie się na egzamin!

Drodzy Maturzyści!

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do informacji zamieszczonych w tym komunikacie. Zapewni to bezpieczne i sprawne przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

Na egzamin maturalny należy zgłaszać się o godzinach zamieszczonych w tabeli:

Data egzaminu Przedmiot Godz. zgłoszenia  się na egzamin Sala
08.06.2020 J. polski poziompodstawowy 8.15                 22- sala gimnastyczna
J. polski poziomrozszerzony 13.30 22- sala gimnastyczna
09.06.2020 Matematyka poziom podstawowy 8.15 22- sala gimnastyczna

10.06.2020

J. angielski poziom podstawowy 8.15 22- sala gimnastyczna
J. angielski poziom podstawowy – stara formuła, dotyczy absolwentów technikum 8.30 sala 110
J. angielski poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny

15.06.2020

Matematyka poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
Filozofia poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny
16.06.2020 Biologia poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
17.06.2020 Chemia poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
18.06.2020 J. niemiecki  poziom podstawowy 8.30 17- klub szkolny
J. niemiecki  poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny
19.06.2020 Geografia poziom rozszerzony 8.30 17- klub szkolny
24.06.2020 Historia poziom rozszerzony 13.30 17- klub szkolny
25.06.2020 J. hiszpański poziom podstawowy 8.30 17- klub szkolny
26.06.2020 J. rosyjski poziom podstawowy 8.30 17- klub szkolny

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych lub miała kontakt z osoba zakażoną.
 3. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych!!!, maskotek, itp.
 4. Na egzamin należy zabrać dowód osobisty, własny długopis/ pióro z czarnym tuszem, linijkę i kalkulator prosty na egzamin z matematyki, biologii, chemii, geografii, dodatkowo na geografię i historię można zabrać lupę.
 5. Na każdy egzamin należy przyjść w maseczce zakrywającej usta i nos. Będzie ją można zdjąć po otrzymaniu takiego polecenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego, a zakładać wtedy, gdy zdający będzie kontaktował się z członkami komisji oraz podczas wychodzenia do toalety lub do domu po zakończeniu egzaminu.
 6. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
 7. Okrycia wierzchnie będą pozostawiane w specjalnie przygotowanych workach foliowych, w szatni.
 8. Oczekując w kolejce na wpuszczenie do sali egzaminacyjnej należy zachować dystans co najmniej 1,5 metra. Na terenie budynku szkolnego będą taśmy sygnalizujące miejsca oczekiwania na wejście do sali.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się przed budynkiem szkolnym – oczekujemy na wejście do szkoły w kolejce z co najmniej 1,5 m odstępami.
 10. Na terenie szkoły wszelkie uzasadnione! kontakty z pracownikami szkoły odbywają się z zakrytymi ustami i nosem.

Szczegółowe informacje, jak należy postępować podczas egzaminu maturalnego znajdują się we wcześniejszym komunikacie z 16 maja 2020 „Ważne informacje dla Maturzystów”, zamieszczonym na stronie szkoły. Kto jeszcze się z nim nie zapoznał, proszony jest o zrobienie tego do czasu rozpoczęcia się egzaminów.

Egzaminy semestralne

Został opublikowany plan egzaminów semestralnych. Egzaminy dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej będą przeprowadzone w formie zdalnej. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do egzaminu zgodnie z planem, mogą złożyć na adres mailowy dyrektor@ckukoszalin.edu.pl podanie o wyznaczenie terminu dodatkowego.

Plan egzaminów semestralnych

W związku z trwającym stanem epidemicznym plan egzaminów semestralnych dla szkoły stacjonarnej zostanie opublikowany, kiedy Minister Edukacji Narodowej podejmie decyzje odnośnie formy funkcjonowania szkół od 8 czerwca.
Prosimy śledzić bieżące informacje.

Zdalna edukacja dla słuchaczy, którzy mają utrudniony dostęp do Internetu w domu

Orange Polska S.A. wspomagając kształcenie zdalne przekazała Centrum Kształcenia Ustawicznego modemy i karty SIM celem udostępnienia słuchaczom i nauczycielom . Szkoła otrzymała 20 modemów wraz z kartami SIM dla słuchaczy, którzy mają utrudniony dostęp do Internetu.

Modemy będą wypożyczane ze szkoły na zasadzie umowy użyczenia podpisanej ze słuchaczem do momentu ukończenia szkoły przez słuchacza. Karta SIM będzie własnością słuchacza.

Aby aktywować kartę SIM, wystarczy pobrać aplikację, wybrać dowolny plan (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz dostępem do nawet 100 GB miesięcznie) i przenieść swój numer lub wybrać nowy. Rejestracja odbywa się automatycznie w aplikacji, więc  można to zrobić bez wychodzenia z domu. Ważne, aby pamiętać o podaniu kodu EDUFLEX – dzięki niemu koszt pakietu to złotówka miesięcznie przez dwa miesiące.  Orange Flex to usługa bez długoterminowych zobowiązań, więc można z niej zrezygnować po tym czasie. Więcej o akcji na stronie www.orange.pl/razem.