Komunikat dotyczy rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2020 r., należy dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 30.09.2020 r. od godz.  10.00  w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust.  

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2021

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2020

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

nieobowiązkowo

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

 

do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1a + 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwa dojrzałości  (matura sprzed 2005r.) do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

– Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

– Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b

UWAGA!

Do dnia 30 września 2020 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Pobierz załączniki:

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

 • matematyki o 14.00 w klubie szkolnym (sala 17);
 • pisemnego języka angielskiego o 14.00 (sala nr 110).

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem. Na  egzamin z matematyki należy też zabrać: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 13.08.2020 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Każdego zdającego bezwzględnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust do momentu zajęcia miejsca
w sali i zakończenia czynności organizacyjnych.

Zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W sesji styczeń-luty 2021 w terminie DO 15 WRZEŚNIA 2020:

 • słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

K74 (kwalifikacja BD.05.)

K76 (kwalifikacja AU.23.)

K79 (kwalifikacja AU.65.)

K80 (kwalifikacja AU.28)

K81 (kwalifikacja MG.44.)

 • słuchaczy szkoły policealnej

4MS (kwalifikacja MS.01.) technik masażysta

 • słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 i nie zdali egzaminu.

Deklaracje będzie można złożyć:

– osobiście w sekretariacie kursów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel. 94 345 18 22 wew. 39), z zachowaniem reżimu sanitarnego

lub

– w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu kursów lub sekretariatu szkoły adres:  kursy@ckukoszalin.edu.pl lub cku@ckukoszalin.edu.pl 

UWAGA – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (sesja czerwiec-lipiec 2020)

Informujemy, że świadectwa/wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą wydawane 31.08.2020 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 lub w następne dni w sekretariacie nr 112. Odbioru wyników egzaminu należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w warunkach reżimu sanitarnego: bezwzględnie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust! Prosimy również o zabranie ze sobą swojego długopisu.

Deklaracja ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. i wcześniejszych będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r. do 15 września br.  odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklaracje w CKU Koszalin  składają słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 i nie zdali egzaminu.

Deklarację będzie można złożyć:

– osobiście w sekretariacie kursów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel. 94 345 18 22 wew. 38 lub 798 192 902), z zachowaniem reżimu sanitarnego

lub

– w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu kursów lub sekretariatu szkoły adres:  kursy@ckukoszalin.edu.pl lub cku@ckukoszalin.edu.pl 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zajęcia w szkole stacjonarnej rozpoczną się 2 września 2020 r. (środa) zgodnie z planem, który zostanie opublikowany w najbliższy poniedziałek.
Spotkania słuchaczy z Dyrekcją CKU oraz opiekunami semestrów odbędą się w salach lekcyjnych.

Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk lub nałożenia jednorazowych rękawic ochronnych.

Drodzy Słuchacze! Ważne informacje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich pobytu  w szkole prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. W szkole może przebywać tylko osoba zdrowa, u której nie występują objawy choroby zakaźnej, objawy choroby górnych dróg oddechowych, np. katar, kaszel, itp.
 2. W szkole nie mogą przebywać osoby: objęte kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych, które przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz takie, które podczas ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub osobą podejrzaną o zakażenie. Nieodpowiedzialne zachowanie, np. przyjście do szkoły, będąc objętym lub moi domownicy obowiązkiem kwarantanny, itp., co skutkuje zagrożeniem i narażeniem innych na chorobę jest karalne z mocy przepisów prawa obowiązujących w kraju.
 3. Przy wejściu szkoły należy zdezynfekować ręce z wykorzystaniem ustawionych dozowników oraz będzie dokonywany pomiar temperatury.
 4. W trakcie pobytu w szkole na korytarzach oraz w klasie do momentu dokonania podpisu w dzienniku będzie obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Prośba o zaopatrzenie się w osłonę ust i nosa. Należy również dbać o higienę rąk i zachowywać odpowiedni dystans, m.in. przybywanie na przerwie w odpowiedniej strefie przeznaczonej dla danego semestru.
 5. Należy korzystać tylko ze swoich przyborów szkolnych.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym dniu nauki należy wypełnić stosowne oświadczenie.
 7. W trakcie trwania zajęć szkolnych bezwzględnie zabrania się wychodzenia poza teren, m.in. do okolicznych sklepów.

Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby. Każdy słuchacz jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania zasad i procedur obowiązujących na terenie Centrum.