XVII edycja programu”STYPENDIA POMOSTOWE”

UWAGA MATURZYŚCI !!!!

XVII EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA POMOSTOWE”

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełnią następujące kryteria:

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
  d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 złotych brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku.
 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust.1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie w ramach każdej z tych grup.
 3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały największą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Szczegółowe warunki dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej (Segment IA): www.stypendia-pomostowe.pl

Termin składania wniosków on-line:

02.07.2018- 17.08.2018r. do godz.16.00

 

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do 24 sierpnia 2018 r. Dla województwa zachodniopomorskiego są to Oddział Terenowy KOWR w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, tel. (94) 347-31-00 oraz Oddział Terenowy KOWR w Szczecinie, ul. Matejki 6B,

tel. 91 814-42-00.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach od października do lipca.

 

ALGORYTM

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50%= 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Krwiodawcy w CKU Koszalin

Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w szczytnej akcji oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie.

Krwi nie da się wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić. Dawcom krwi przysługują liczne przywileje m.in.: zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent kaloryczny – po oddaniu krwi Krwiodawca otrzymuje czekolady i wafelek. Dawcą może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia, a nie przekroczyła 65 roku życia. Krew jest najcenniejszym darem jaki można komuś ofiarować. Może ona ocalić życie np. choremu dziecku, ofierze wypadku. Oddana krew jest bezcennym darem.

Nasi słuchacze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że od ich daru zależy czyjeś życie i nie wahali się, aby podzielić się swoją krwią. Są więc na dobrej drodze by stać się Honorowymi Dawcami Krwi. Chcą regularnie oddawać krew, by pomagać tym, którzy tej krwi potrzebują.

Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach oddawania krwi organizowanych przez Centrum!

Zakończyliśmy maturalny maraton

Choć egzaminy maturalne potrwają w szkołach w całej Polsce jeszcze tydzień, maturzyści Centrum rozpoczęli właśnie wakacje. 16 maja odbył się ostatni egzamin maturalny w CKU. Była to historia na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta obowiązkowo musiał przystąpić do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku najpopularniejszy był język angielski.

Spośród przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym, słuchacze najczęściej wybierali język angielski i geografię. Potem były: biologia, wos, historia, język polski, fizyka i matematyka.

Wyniki z poprzedniego roku nastrajają optymistycznie. Nasi słuchacze zdali egzamin maturalny 2017 na porównywalnym poziomie, co uczniowie szkół województwa zachodniopomorskiego. Na przykład średni wynik procentowy zdających język polski w województwie w 2017 r. wyniósł 54,33%, w CKU – 52,45%. Nawet zmora maturzystów – matematyka – wypadła nieźle.

Czekamy zatem na oficjalne wyniki matur 2018, które ogłoszone zostaną 3 lipca i na raport CKE we wrześniu br.

Gra planszowa CHIŃCZYK

Gra planszowa „Chińczyk” to znana i lubiana rozrywka. Nieważne czy masz 8 czy 108 lat 🙂

Projekt: Gra planszowa CHIŃCZYK
Grupa: fototechnik, gimnazjum
Czas: 4 miesiące

Zaczęliśmy od rozrysowania jednego pola i powielenia go w potrzebnej ilości. Potem środek z logo szkoły. Trochę się nagłowiliśmy nad nieregularnymi polami przy środku planszy, ale i to się udało. Na koniec kolorystyka, obramowanie, cienie itp.

Cała praca wykonana jest w grafice wektorowej. Pobierz plik PDF w wielkości A3 wydrukuj i baw się!

Oczywiście sama plansza to nie wszystko. Grupa gimnazjalistów zrobiła jeszcze animację poklatkową z gry.

Przepis:

 • namiot bezcieniowy,
 • lampy studyjne,
 • aparat na statywie ze zdalnym wywoływaniem migawki,
 • grupa wesołych gimnazjalistów.

Wynik:

 

Strona WWW w ramach kursu

W ramach KKZ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (technik informatyk) cała grupa pracowała nad projektem dla swojego kolegi. Założył firmę, więc przydałoby się logo, strona WWW, wizytówka…

Nasz klient… (hehe no dobra kolega) miał nazwę firmy, a to już dużo! W ciągu kilku dni zbudowaliśmy logo w grafice wektorowej:

Potem kilka godzin i wizytówka gotowa:

A na koniec oczywiście strona: ww.kaitosystems.pl

Wiele godzin wspólnej pracy i takie efekty.  A Wam jak się podoba?

Uroczystość pożegnania absolwentów LO

27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie. Edukację ukończyli słuchacze semestrów 6 LS i 6 LZ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W tej szczególnej chwili pożegnania głos zabrali: pani dyrektor Renata Buss, pani wicedyrektor Monika Makowska, doradca zawodowy Jolanta Kaczmaryk. W imieniu absolwentów zgromadzonych na sali z wielkim wzruszeniem żegnali szkołę: Emilia Rembisz i Adrian Słomowicz. Słuchacze kończący naukę w Centrum usłyszeli też wiele ciepłych słów, życzeń od młodszych koleżanek i kolegów, w imieniu których głos zabrała Renata Grobelna, przedstawicielka semestru 4 LS.

Podczas uroczystości pani dyrektor Renata Buss tradycyjnie wyróżniła nagrodami i dyplomami słuchaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, frekwencję, laureatów konkursów oraz osoby szczególnie udzielające się w życiu Centrum i promocji szkoły.

To była uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, podziękowań oraz życzeń i kwiatów – symbolicznego wyrazu wdzięczności – uczestnikom towarzyszyło wzruszenie, a niektórzy nawet uronili łzę.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, a tym, przed którymi matura i egzaminy zawodowe, połamania piór. Trzymamy kciuki!

Firma North.pl w CKU Koszalin

Gościliśmy dzisiaj zaprzyjaźnioną koszalińską firmę North.pl – części AGD. Przedstawiciele, Marta i Tomek, po krótkim  przedstawieniu firmy, zachęcali słuchaczy do zakupów w internecie. Zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo w internecie oraz różne możliwości dostarczania paczek.

 

Słuchacze wystąpili w niecodziennej roli: byli testerami! Strona internetowa North.pl ciągle się rozwija i wprowadzane są innowacyjne rozwiązania: rozbudowana wyszukiwarka, porady, filmy instruktażowe i inne. Taka dynamika zmian musi być nacechowana na użytkownika i to właśnie słuchacze CKU testowali nową wyszukiwarkę. Dziękujemy za taką możliwość 🙂

 

MATURA 2018 – złożenie bibliografii

Absolwenci, którzy realizowali „starą podstawę programową” zobowiązani są oddać do dnia 06 kwietnia 2018 r. bibliografie do prezentowanego tematu z języka polskiego. Bibliografie należy składać do głównego sekretariatu – pokój nr 2. Zdający mogą przynieść również ramowy plan prezentacji. Bibliografia i plan prezentacji muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej z języka polskiego.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2018 r. dnia 23 marca 2018 r. od godziny 13:00 do 16:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112)

Dnia 23 marca 2018 r. od godziny 13:00 do 16:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2018 r.

Słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej oraz absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji styczeń-luty 2018 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do sesji czerwiec-lipiec 2018 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) w następujących terminach:
– piątek 23.03.2018 r. od godz. 13:00 do 16:00,
– poniedziałek 26.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– wtorek 27.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– środa 28.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– czwartek 29.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00.