Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

 • matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17);
 • pisemnego języka polskiego o godz. 9.00 (sala nr 17);

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego
rozpoczęciem
z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.
Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 11.07.2019 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2020 r.

Dotyczy słuchaczy kursów:

 • K64. AU.23,
 • K66. AU 62,
 • K68. AU.23,
 • K69. AU.65,
 • K70. A.65,
 • K71. AU.28,
 • K73. MG.44.

Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka  Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie.
 • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (W31) lub sekretariacie słuchaczy (p.112) w godzinach pracy sekretariatów:

pn – pt 8:00 – 16:00

 • Do sesji styczeń-luty 2020 termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa na początku września 2019 r. (dokładne terminy podawane są corocznie w sierpniu w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla danego roku).
 • Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego składa deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.
 • Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2019 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 11.07.2019 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a – dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2020, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2019 r.)

15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W dniu 31.05.2019 r. w klubie szkolnym odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pt. „ Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.  Udział w nim wzięli reprezentanci semestrów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Celem konkursu było zainteresowanie słuchaczy sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, rozwijanie wiedzy o państwach członkowskich, kształtowanie postaw proeuropejskich i chęci  aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy. Konkurs ten był także  formą uczczenia 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE.  Przed przystąpieniem do testu, słuchacze obejrzeli krótki film edukacyjny, który pozwolił im usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących Unii.  Następnie uczestnicy konkursu rozwiązywali test, odpowiadali na pytania dotyczące między innymi symboli Unii, instytucji rządzących w UE i różnych ciekawostek związanych z państwami członkowskimi. Słuchacze, którzy uzyskali największa liczbę punktów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a laureatom gratulujemy wiedzy!

Laureaci konkursu:

 • I miejsce Jakub Gawrysiak
 • II miejsce Monika Grundkowska
 • III miejsce Maciej Koźlik

Konkurs fotograficzny Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił dnia 30 kwietnia 2019 roku Konkurs fotograficzny zatytułowany Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości. Celem konkursu jest:

 1. promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
 2. wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy
  i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które dzięki nim założyły własną działalność gospodarczą;
 3. środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS na założenie własnej działalności gospodarczej; ukazanie korzyści z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP);
 4. propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 5. kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Konkurs prowadzony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Tematem Konkursu jest ukazanie korzyści z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), i promujący w tym kontekście EFS i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ 2014 – 2020), jako źródło pozyskiwania środków na takie działania. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz regionu, wsparcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej ze środków  EFS w ramach  RPO WZ 2014 – 2020.

W ramach Konkursu zaplanowano dwie kategorie:

 1. Zdjęcie pojedyncze – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć zdjęć;
 2. Reportaż – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa reportaże – od dwóch
  do sześciu zdjęć w reportażu.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.04.2019 r. do 01.07.2019 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych:

a/ w pierwszej kategorii – zdjęcie pojedyncze :

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł
  • za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł
  • za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00zł
  • oraz 3 wyróżnienia po 300 zł         

b/ w drugiej kategorii – reportaż dwa do 6 zdjęć.:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł
  • za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł
  • za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00 zł

oraz 3 wyróżnienia po 300 zł.         

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana do dnia 19 sierpnia  2019 roku. Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się w terminie wrzesień/październik
2019 roku. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Konkursu jest Pan Janusz Łapczuk,
tel. + 48 94 344 50 31, e-mail: janusz_lapczuk@wup.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin zostaną opublikowane na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/rpo.

Konkurs fotograficzny „Polska Smakuje”

Rusza kolejna edycja konkursu fotograficznego „Polska smakuje”.

W załączeniu przekazuję regulamin, który został opublikowany na
stronie KOWR.

http://www.kowr.gov.pl/regulamin-polska-smakuje.pdf

W tym roku mamy tylko jedną kategorię „polska żywność”. Nabór
zdjęć trwa do 24 czerwca i podobnie jak w zeszłym roku będzie
odbywał się za pośrednictwem formularza:
http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie jak i  promocji
wydarzenia.

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

Konkurs fotograficzny CEWE

Zapraszamy do udziału w Światowym konkursie fotograficznym CEWE:

CEWE Photo Award 2019

Nieważne, czy chodzi o panoramy krajobrazowe, portrety czy zdjęcia makro – kto jest otwarty na nowe doznania, ten odkrywa piękno na każdym kroku. Kierując się hasłem „Our world is beautiful” pokaż nam, jak widzisz fascynujące detale dnia codziennego lub zachwyć nas widokami panoramicznymi! Biorąc udział w konkursie robisz też coś dobrego, ponieważ za każde otrzymane zdjęcie CEWE przekazuje 0,10 euro na SOS Wioski Dziecięce z całego świata.

Organizator: CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą w Oldenburgu. 

Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2019-05-31

Nagrody

Główną nagrodą jest wybrana przez zwycięzcę podróż o wartości 15.000 euro, sprzęt fotograficzny o wartości 7.500 euro oraz fotoprodukty CEWE o łącznej wartości 2.500 euro.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 5.000 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 2.500 euro. 

Na zdobywców miejsc od 11. do 30. czeka sprzęt fotograficzny o wartości 2.500 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 1.000 euro.

Zdobywcy miejsc od 31. do 1000. otrzymają bony na fotoprodukty CEWE o wartości 100 euro.

CKU na Targach Edukacyjnych

W środę, 3 kwietnia 2019 w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbyły się koszalińskie targi szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek szkolno-wychowawczych.

Ofertę przedstawiło 16 szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Na targach, oprócz szkół, mieli swoje stoiska m.in. Pałac Młodzieży z ofertą zajęć pozalekcyjnych, przedstawiciele Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz doradcy zawodowi.

Również CKU zaprezentowało swoją bogatą ofertę edukacyjną, promując Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Mamy nadzieję, że Targi Edukacyjne pomogą tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów w podjęciu ważnej decyzji dotyczącej przyszłej edukacji i kariery zawodowej.