Opinie poradni

Dotyczy rodziców/opiekunów prawnych nieletnich słuchaczy semestru 5G Gimnazjum dla Dorosłych, 8Pa i 8Pb Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2018 r., należy dostarczyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego.

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego

6Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2019

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Do kogo składa? Do kiedy?
(deklaracja wstępna)
Do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
Deklaracja
(załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio
po ukończeniu szkoły w 2018 r.
do dyrektora szkoły macierzystej do 28 września 2018 r.
obowiązkowo !!!
 
Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury
2019
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO w latach 2014/2015 -2017/2018;
absolwent, który ukończył technikum  w latach 2015/2016 – 2017/2018
do dyrektora szkoły macierzystej do 1  października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył w latach 2014/2015 -2017/2018;
absolwent, który ukończył technikum  w latach 2015/2016 – 2017/2018 i
zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w
innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE.
do dyrektora szkoły macierzystej ———— do 31 grudnia 2018 r. Zał. 1a
+ zał. 2
Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014
oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 –
2014/2015 i przystępuje  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo
deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych
przedmiotów.
do dyrektora szkoły macierzystej do 1 października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2019 r. Zał. 1d
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada
świadectwa dojrzałości
do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2018 r. Zał. 1b

UWAGA!
Do dnia 1 października 2018 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Szkoły stacjonarne – start 5 września

Zapraszamy słuchaczy Szkoły Podstawowej na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się w środę 5 września o godz. 9:00 w klubie szkolnym (parter).

Zajęcia w szkołach stacjonarnych rozpoczną się w środę 5 września zgodnie z opublikowanym wkrótce planem.

 

Złożenie deklaracji do sesji styczeń-luty 2019 r.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2019 r. mija dnia 9 września 2018 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu bezpośrednio do Kierownika Szkolenia Praktycznego do dnia 9 września 2018 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K57 (A.20), K58 (A.61), K60 (A.36), K63 (Z.04) i szkoły policealnej 4 MS (Z.01)].

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Dnia 31 sierpnia 2018 r. od godziny 13:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do najbliższej sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą na adres:
OKE Poznań
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Komplet dokumentów musi zawierać:

  • czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
  • kserokopię dowodu osobistego.

Następnie OKE instruuje zdającego o podjętych decyzjach w sprawie egzaminu.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Termin złożenia deklaracji do sesji styczeń-luty 2019 r. mija 9 września 2018 r.

Natomiast słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej mogą składają uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) lub u Kierownika Szkolenia Praktycznego do 9 września 2018 r.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 03.07.2018 r. (wtorek) od godz. 13:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2018 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 10.07.2018 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N– dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b_S – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2019, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2018 r.)

Egzaminy zawodowe w CKU zakończone

W sesji czerwiec-lipiec odbyły się w Centrum 22 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pierwsze trzy w części pisemnej odbyły się 19 czerwca. Egzaminy w części praktycznej odbywały się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. W Centrum przeprowadzane zostały egzaminy aż z 13 kwalifikacji: A.20, A.25, A,29, A.35, A.61, A.62, A.65, B.9, E.12, E.13, E.14, M.19, M.44 (nazwy kwalifikacji możesz znaleźć na naszej stronie internetowej), w 9 zawodach: fotograf, fototechnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik informatyk, technik mechanik.

Słuchacz, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie jest ośrodkiem egzaminacyjnym i wszystkie egzaminy są bezpłatne.

Niezbędne informacje o egzaminie zawodowym znajdują się na stronie Centrum: http://ckukoszalin.edu.pl/egzamin-zawodowy/

Wyniki z egzaminu zawodowego, który słuchacze zdawali w sesji czerwiec – lipiec, zostaną ogłoszone 31 sierpnia. Tego samego dnia CKE dostarczy do szkoły zarówno listy z wynikami, jak i świadectwa i dyplomy dla tegorocznych zdających.

Udostępnianie zdającym wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymuje za pośrednictwem szkoły.

Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje zdających o nowych zasadach dostępu do wyników oraz o możliwości odbioru wydrukowanych loginów i haseł dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez szkołę do egzaminu.

EGZAMIN MATURALNY – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Słuchaczy (pokój 112)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – odbiór loginów i haseł w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek kształcenia praktycznego)

UWAGA:

  1. EGZAMIN MATURALNY
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).
  2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.). Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).